دانشكده پرستاري حضرت زينب(س) لارستان

 

نام درس : پرستاري بهداشت جامعه (1)

مقطع : كارشناسي پرستاري

پيش نياز: اپيدميولوژي

مسئول برنامه : معاون آموزشي

تعدادواحد: 2 واحد

مدت زمان ارائه درس : 1 ترم معادل  34 ساعت

شرح درس :

اين درس ضمن مروربرتاريخچه بهداشت وپرستاري بهداشت جامعه به تدريس اصول اوليه مراقبتهاي بهداشتي براساس پرستاري بهداشت جامعه نگروانتقال دانش واطلاعات لازم درزمينه بهداشت جامعه ، آموزش بهداشت واولويتهاي بهداشتي درايران وكاربردفرآيندپرستاري دربهداشت جامعه مي پردازد.

هدف :

1-      شناخت تاريخچه بهداشت وپرستاري بهداشت ، عوارض موثربربهداشت وسيستم شبكه بهداشت ودرمان درايران .

2-      آشنايي باواكسيناسيون ، بهداشت مدارس ، PHC ، آموزش بهداشت ، كاربردفرآيندپرستاري دربهداشت جامعه .

3-      شناخت وتشخيص مسئوليتهاي پرستاربهداشت جامعه ورعايت پايبندي به اصول اخلاقي وحرفه اي دربرخوردبا مددجويان درهنگام ارائه خدمات .

       qهدف كلي ازارائه اين واحدآشنايي دانشجويان وافزايش آگاهي آنها نسبت به مفاهيم ذيل است:

1-      تاريخچه بهداشت وپرستاري بهداشت مفاهيم بهداشت وونقشهاي پرستاربهداشت.

2-      عوامل موثربربهداشت ( عوامل فرهنگي مذهبي فقر- مهاجرت بيسوادي)

3-      سيستم شبكه بهداشت ودرمان درايران

4-      نظامهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني درايران وجهان

5-      سازمانهاي بهداشتي بين المللي

6-      واكسيناسيون

7-      بهداشت مدارس ونقشهاي پرستاربهداشت مدارس

8-      مراقبتهاي بهداشتي اوليه (‍PHC)

9-      فرآيندآموزش بهداشت ( مفاهيم ، اصول وروشها)

10-  نحوه ارتباط بامردم براي ارائه خدمات بهداشتي

11-  مدلهاي آموزش بهداشت

12-  تاثيرآموزش بربرنامه هاي تنظيم خانواده

13-  اولويتهاي بهداشتي درايران

14-  كاربردفرآيندپرستاري دربهداشت جامعه.

 

 

 

اهداف اختصاصي :

    qتاريخچه بهداشت جامعه ومفاهيم تاريخچه پرستاري  بهداشت  جامعه  ونقشها  وفعاليتهاي  پرستاربهداشت جامعه درتيم بهداشتي .

دانشجوبايدبتواند:

1-      تاريخچه اي ازبهداشت جامعه درجهان شرح دهد.

2-      تاريخچه اي ازبهداشت جامعه درايران شرح دهد.

3-      بهداشت جامعه راتعريف كند.

4-      پرستاري بهداشت جامعه راتعريف كند.

5-      اهداف پرستاربهداشت جامعه راشرح دهد.

6-      وظايف ونقشهاي پرستاربهداشت جامعه رابيان كند.

7-      تفاوت نقشهاي پرستاربهداشت جامعه باپرستاردرمان راتوضيح دهد.

8-      مفاهيم سلامتي راازديدگاههاي مختلف توضيح دهد.

9-      سلامتي راتعريف كند.

10-  ابعادمختلف سلامتي راشرح دهد.

       qعوامل موثربرسلامت جامعه:

-          دانشجوبايدبتواند:

1-      تاثيرعوامل محيطي رابرسلامتي توضيح دهد.

2-      تاثيرعوامل ژنتيك رابرسلامتي شرح دهد.

3-      تاثيرشيوه زندگي (خصوصيات فردي ورفتاري) رابرسلامتي شرح دهد.

4-      تاثيرنظام بهداشتي كشوربرسلامتي راتوضيح دهد.

5-      تاثيرسياستهاي دولت رابرسلامتي بيان كند.

       q         سيستم شبكه بهداشت ودرمان درايران:

دانشجوبايدبتواند:

-          وظايف وزارت بهداشت ودرمان رافهرست كند.

-          خدمات سرپايي راتوضيح دهد.

-          خدمات بستري راشرح دهد.

-          حوزه هاي وزارت بهداشت رانام ببرد.

-          سازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت راليست كند.

-          ارائه خدمات بهداشتي درماني درسطح خانه بهداشت راتوضيح دهد.

-          ارائه خدمات بهداشتي درماني درسطح مراكزبهداشتي درماني روستايي راشرح دهد.

-          وظايف مركزآموزش بهورزي راليست كند.

-          وظايف مركزبهداشت شهرستان راتوضيح دهد.

-          فعاليت مركزبهداشت استان راشرح دهد.

       q         نظامهاي عرضه خدمات بهداشتي درماني درجهان وايران :

·         دانشجوبايدبتواند:

·         انواع نظامهاي عرضه خدمات بهداشتي درماني رانام ببريد.

·         نظام معاونت عمومي راتوضيح دهد.

·         نظام بيمه بهداشتي راتوضيح دهد.

·         نظام قبلي راشرح دهد.

·         نظام بينابيني راتوضيح دهد.

       q         سازمانهاي بين المللي بهداشتي درجهان :

·         دانشجوبايدبتواند:

·         وظايف سازمان بهداشت جهاني راتوضيح دهد.

·         اهداف سازمان بهداشت جهاني درسلامت مردم دنيارافهرست كند.

·         وظايف يونيسف رابيان كند.

·         استراتژيهاي يونيسف رادرافزايش سلامت كودكان جهان راتوضيح دهد.

·         وظايف سازمان خواباروكشاورزي راشرح دهد.

·         اهداف سازمان خواباروكشاورزي رادرجهت افزايش استانداردهاي زندگي راليست كند.

·         اهداف سازمان بين المللي كاردرجهت افزايش استانداردزندگي كارگران راليست كند.

·         وظايف سازمان بين المللي كاررابيان كند.

·         اهداف بانك جهاني راتوضيح دهد.

·         وظايف بانك جهاني راتوضيح دهد.

·         وظايف صليب سرخ جهاني وسازمان هلال احمرراتوضيح دهد.

       q         واكسيناسيون ، انواع ايمني :

·         دانشجوبايدبتواند:

·         انواع دفاع بدن راليست كند.

·         دفاع غيراختصاصي راتوضيح دهد.

·         انواع دفاع غيراختصاصي راليست كند.

·         دفاع اختصاصي بدن راشرح دهد.

·         ايمني سلولي راتوضيح دهد.

·         ايمني سرمي راتوضيح دهد.

·         ايمني سلولي راتوضيح دهد.

·         ايمني مركب راشرح دهد.

·         تفاوت ايمني فعال وغيرفعال راتوضيح دهد.

·         تفاوت ايمني ذاتي واكتسابي رابيان كند.

·         موارداستفاده ايمني غيرفعال راتوضيح دهد.

·         راههاي دريافت ايمني غيرفعال رابيان كند.

·         ايميونوگلبولين راتعريف كند.

·         انواع ايمنوگلبولين راليست كند.

       q         دنباله واكسيناسيون ، انواع واكسنها، نحوه نگه داري وتجويزآنها :

·         دانشجوبايدبتواند:

·         تاريخچه واكسيناسيون راتوضيح دهد.

·         واكسن راتعريف كند.

·         شرايط يك برنامه ايمن سازي خوب رابيان كند.

·         EPI راشرح دهد.

·         انواع واكسن راليست كند.

·         تركيبات واكسن راشرح دهد.

·         نحوه نگه داري واكنسها راتوضيح دهد.

·         نحوه تجويزواكسن (‍‍Po-ID- SC- IM ) راتوضيح دهد.

·         عوارض واكسنها راليست كند.

·         مواردمنع واكسنهاراتوضيح دهد.

·         واكسن درحاملگي راتوضيح دهد.

·         واكسن درمواردخاص راشرح دهد.

·         واكسنهاي موردنيازرابتواندتزريق كند.

       q         بهداشت مدارس ونقش هاي پرستاروبهداشت مدارس :

·         دانشجوبايدبتواند:

·         اهداف بهداشت مدارس راليست كند.

·         جنبه هاي خدمات بهداشت مدارس فهرست كند.

·         نحوه ارزيابي وضعيت سلامت كودكان وكاركنان مدارس راتوضيح دهد.

·         معاينه پزشكي كودكان وكاركنان راانجام دهد.

·         نحوه مبارزه بابيماريهاي واگيرراتوضيح دهد.

·         راههاي سالم سازي بهداشت محيط مدارس راشرح دهد.

·         خدمات تغذيه اي كودكان رامدارس بيان كند.

·         كمكهاي اوليه وخدمات فوري راانجام دهد.

·         عوامل موثربربهداشت روان كودكان راشرح دهد.

·         برنامه آموزش بهداشت ( فردي محيط) راتدوين نمايد.

·         پرونده بهداشتي براي كودكان تشكيل دهد.

·         علل ترس ازمدرسه رادركودكان شرح دهد.

·         مشكلات رفتاري دركودكان راشناسايي كند.

·         عوامل بزهكاري نوجوانان راشرح دهد.

·         راههاي پيشگيري ازبزهكاري نوجوانان راتوضيح دهد.

       q         PHC :

·         دانشجوبايدبتواند:

·         PHC راتعريف كند.

·         اهميت PHC راتوضيح دهد.

·         اجزااصليPHC راشرح دهد.

·         اصول PHC راتوضيح دهد.

·         سطوح مراقبت بهداشتي راست كند.

·         سطوح ارجاع راشرح دهد.

·         سطح اول مراقبت بهداشتي راشرح دهد.

·         سطح دوم مراقبت بهداشتي راتوضيح دهد.

·         سطح سوم مراقبت بهداشتي رابيان كند.

       q         آموزش بهداشت (مفاهيم اصول وروشهاي ):

·         دانشجوبايدبتواند.

·         اهميت آموزش راشرح دهد.

·         آموزش بهداشت راتعريف كند.

·         اهداف آموزش بهداشت راتوضيح دهد.

·         اصول آموزش بهداشت راشرح دهد.

·         روشهاي آموزش بهداشت راليست نمايد.

·         آموزش انفرادي راتوضيح دهد.

·         آموزش گروهي راشرح دهد.

·         روشهاي آموزش گروهي راتوضيح دهد.

·         آموزش عمومي راشرح دهد.

·         نقش وسايل كمك آموزشي رادرآموزش بهداشت توضيح دهد.

·         انواع برنامه هاي آموزش بهداشت رابيان كند.

·         برنامه ريزي آموزش بهداشت راشرح دهد.

·         گروههاي مختلف جامعه راآموزش دهد.

·         برنامه ريزي آموزشي مختلف راطراحي نمايد.

       q         نحوه ارتباط بامردم براي ارائه خدمات بهداشتي :

·         دانشجوبايدبتواند:

·         ويژگيهاي فرستنده پيام راتوضيح دهد.

·         ويژگيهاي گيرنده پيام راتوضيح دهد.

·         پيام راتعريف كند.

·         راههاي ارتباطي رانام ببريد.

·         بازخوردرادرارتباط تعريف كند.

·         انواع انتقال اطلاعات رافهرست كند.

·         ارتباط استبدادي راتوضيح دهد.

·         ارتباط دوجانبه راشرح دهد.

·         ارتباط شفاهي راتوضيح دهد.

·         ارتباط بدون كلام راتعريف كند.

·         ارتباط رسمي وغيررسمي راتوضيح دهد.

·         ارتباط راه دورراشرح دهد.

·         موانع ارتباطي رابيان كند.

·         مفاهيم موجوددرانتقال اطلاعات دربهداشت (تشويق  - مشورت روحيه دادن ..) راتوضيح دهد.

       q         مدلهاي آموزش بهداشت :

دانشجوبايدقادرباشد:

-انواع مدلهاي آموزش بهداشت رانام ببرد

-          هدف ازانتخاب مدلهاي آموزش بهداشت راشرح دهد.

-          مدل اعتقادبهداشتي وفاكتورهاي تعيين كننده عملكردبهداشتي راتوضيح دهد.

-          مدل Fear drive رابيان نمودويك مثال بياورد.

-          مراحل مدل دووال راشرح دهد.

-          مدل Fishbein وفاكتورهاي اساسي آن رابيان نمايد.

-          مدل ارتقاء سلامت راشرح دهد.

-          فازهاي مختلف مدل پرسيدرابيان نمايد.

-          تاثيرآموزش بربرنامه هاي تنظيم خانواده

-          اهم اصول ومباني آموزش برنامه هاي تنظيم خانواده رابيان كند.

-          مراحل مختلف آموزش برنامه هاي تنظيم خانواده راشرح دهد.

-          روشهاي آموزش برنامه هاي تنظيم خانواده رانام ببرد.

-          انواع برنامه هاي آموزش تنظيم خانواده رابيان نمايد.

-          نقش رسانه هاي آموزشي رادرخدمت به برنامه هاي تنظيم خانواده بيان نمايد .

-          مسائل ومشكلات آموزش برنامه هاي تنظيم خانواده راتوضيح دهد.

-          اولويتهاي بهداشتي درايران

-          اولويتهاي بهداشتي درايران راليست نمايد.

-          اولويتهاي بهداشتي درگروههاي آسيب پذيرواهميت تعيين اين گروهها راشرح دهد.

-          اهميت پيشگيري وكنترل بيماريهاي واگيروغيرواگيرراشرح دهد.

-          اهميت بهداشت مادروكودك رابيان كند.

-          مراحل مختلف MCH راذكرنمايد.

-          اهداف آموزش بهداشت راشرح دهد.

-          اهميت بهداشت رواني وپيشگيري ازابتلاء به بيماريهاي رواني رابيان كند.

-          بهداشت حرفه اي وهدف آن رابيان نمايد.

-          بهداشت مدارس واهميت آن راشرح دهد.

       q         كاربردفرآيندپرستاري دربهداشت جامعه :

-          اهميت فرآيندپرستاري دربهداشت جامعه رابيان نمايد. 

-          خصوصيات فرآيندپرستاري بهداشت جامعه راذكر نمائيد.

-          مراحل فرآيندپرستاري بهداشت جامعه راشرح دهد.

-          روشهاي Assessment دربهداشت جامعه راتوضيح دهد.

-          اصول وخصوصيات صحيح تشخيص پرستاري راذكرنمايد.

-          مراحل برنامه ريزي يا Planning رابيان نمايد.

-          راهكارهاي برنامه هاي اجرايي جهت ايجادتغييروكاهش مقاومت درجامعه راذكرنمايد.

-          روش آموزش :

سخنراني بااستفاده ازوسايل كمك آموزشي(اورهد- فيلم آموزشي ) وبخشي ازكلاس بصورت    group Discnssion برگزارميشود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         بخشي ازكلاسي نيزبه منظورتاكيدبرآموزش ويادگيري دانشجو محوروافزايش مشاركت دانشجويان دربحثهاي كلاسي به پرسش وپاسخ اختصاص داده ميشود.

 

 

 

 

 

شرايط اجراء :

-          امكانات آموزشي بخش : كلاس درس

-          وسايل وتسهيلات كمك آموزشي : (تخته سياه ، اورهد- فيلم آموزشي)

-          آموزش دهنده :

-          اعضاء هيئت علمي پرستاري

-          منابع اصلي درس:

-          پرستاري بهداشت جامعه استنهپ لانكستر

-          درسنامه پزشكي اجتماعي وطب پيشگيري جلدهاي 4-1  حسن شجاعي تهراني

-          نحوه ارزشيابي :

-          ارزشيابي بصورت كتبي ، 50 درصدميان ترم و50 درصدپايان ترم + مشاهده استادازميزان مشاركت دانشجودربحثها.

-          مقررات :

-          حداقل نمره قبولي : 10 نمره

-          تعداددفعات مجازغيبت دركلاس 17/4 مجموع ساعات تدريس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول زمان بندي درس پرستاري بهداشت جامعه (1)

 

سرفصل مطالب

ساعت ارائه

نحوه ارائه

منابع درسي

امكانات موردنياز

روش ازرشيابي

تاريخچه بهداشت وپرستاري بهداشت مفاهيم بهداشت ونقشهاي پرستاربهداشت

2

سخنراني + پرسش وپاسخ

پرستاري بهداشت جامعه 3-2-1 ايلدرآبادي 

كلاس درس اورهد

تخته سياه

آزمون كتبي سوالات شفاهي

مشاركت دانشجو

عوامل موثربربهداشت (عوامل فرهنگي مذهبي فقر- مهاجرت بيسوادي)

2

سخنراني +

پرسش وپاسخ

پرستاري بهداشت جامعه استنهپ ايلدرآبادي

كلاس درس اورهد

تخته سياه

آزمون كتبي سوالات شفاهي

مشاركت دانشجو

سيستم شبكه بهداشت ودرمان درايران

2

سخنراني +

پرسش وپاسخ

پرستاري بهداشت جامعه استنهپ ايلدرآبادي

كلاس درس اورهد

تخته سياه

آزمون كتبي سوالات شفاهي

مشاركت دانشجو

نظامهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني درايران وجهان

2

سخنراني +

پرسش وپاسخ

پرستاري بهداشت جامعه

درخشنده محمدي

كلاس درس اورهد

تخته سياه

آزمون كتبي سوالات شفاهي

مشاركت دانشجو

سازمانهاي بهداشتي بين المللي

2

سخنراني +

پرسش وپاسخ

پرستاري بهداشت جامعه

درخشنده محمدي

كلاس درس اورهد

تخته سياه

آزمون كتبي سوالات شفاهي

مشاركت دانشجو

واكسيناسيون

4

سخنراني +

پرسش وپاسخ

برنامه وراهنماي ايمن سازي وزارت بهداشت درسنامه پزشكي شجاعي

كلاس درس اورهد

تخته سياه

آزمون كتبي سوالات شفاهي

مشاركت دانشجو

بهداشت مدارس ونقشهاي پرستار بهداشت مدارس

2

سخنراني +

پرسش وپاسخ

بهداشت مدارس حلم سرشت

بهداشت جامعه ايلدرآبادي

 

كلاس درس اورهد

تخته سياه

آزمون كتبي سوالات شفاهي

مشاركت دانشجو

مراقبتهاي بهداشت اوليه PHC

4

سخنراني +

پرسش وپاسخ

پرستاري بهداشت جامعه ايلدر آبادي درسنامه پزشكي شجاعي

كلاس درس اورهد

تخته سياه

آزمون كتبي سوالات شفاهي

مشاركت دانشجو

نحوه ارتباط بامردم براي ارائه خدمات بهداشتي

2

سخنراني +

پرسش وپاسخ

پرستاري  بهداشت جامعه درسنامه پزشكي شجاعي

كلاس درس اورهد

تخته سياه

آزمون كتبي سوالات شفاهي

مشاركت دانشجو

فرآيندآموزش بهداشت ( مفاهيم ، اصول وروشها)

2

سخنراني +

پرسش وپاسخ

پرستاري  بهداشت جامعه درسنامه پزشكي شجاعي

كلاس درس اورهد

تخته سياه

آزمون كتبي سوالات شفاهي

مشاركت دانشجو

مدلهاي آموزش بهداشت

2

سخنراني +

پرسش وپاسخ

Community as client اندرسون فارلان

كلاس درس اورهد

تخته سياه

آزمون كتبي سوالات شفاهي

مشاركت دانشجو

تاثيرآموزش بربرنامه تنظيم خانواده

2

سخنراني +

پرسش وپاسخ

جمعيت وتنظيم خانواده جهانفر

كلاس درس اورهد

تخته سياه

آزمون كتبي سوالات شفاهي

مشاركت دانشجو

اولويتهاي بهداشتي درايران

2

سخنراني +

پرسش وپاسخ

پرستاري بهداشت جامعه ايلدرآبادي

كلاس درس اورهد

تخته سياه

آزمون كتبي سوالات شفاهي

مشاركت دانشجو

كاربردفرآيندپرستاري دربهداشت جامعه

2

سخنراني +

پرسش وپاسخ

پرستاري  بهداشت جامعه استنهپ درسنامه پزشكي شجاعي

كلاس درس اورهد

تخته سياه

آزمون كتبي سوالات شفاهي

مشاركت دانشجو

 

 

 

 

 

نمونه يك طرح درس

 

سال تحصيلي :                                                              تاريخ ارائه درس:

ترم              :                                                                 تعداددانشجو      :

نام واحد: پرستاري بهداشت جامعه (1)                              مدت كلاس    : 2 ساعت

مدت زمان ارائه درس : 34 ساعت

منبع : پرستاري بهداشت جامعه استنهپ

امكانات : اورهد- تخته سفيد

عنوان درس : كاربردفرآيندپرستاري دربهداشت جامعه

اهداف آموزشي : دانشجودرپايان اين درس بايدقادرباشد.

-          اهميت فرآيندپرستاري دربهداشت جامعه رابيان نمايد.

-          خصوصيات فرآيندي پرستاري بهداشت جامعه راذكرنمايد.

-          مراحل فرآيندپرستاري بهداشت جامعه راشرح دهد.

-          روشهاي Assessment دربهداشت جامعه راتوضيح دهد.

-اصول وخصوصيات صحيح تشخيص پرستاري راذكرنمايد.

-مراحل برنامه ريزي ياPlanning را بيان نمايد.

-          راهكارهاي برنامه هاي اجرايي جهت ايجادتغييروكاهش مقاومت درجامعه راذكرنمايد.

-          روش آموزش : سخنراني ، پرسش وپاسخ

-          روش اجرا:

-          تعريف فرآيندپرستاري مقايسه نيازهاي جامعه يانيازهاي بشربراساس هرم مازلو                       15 دقيقه

             +نمايش ترانس

خصوصيات فرآيندپرستاري بهداشت جامعه + نمايش ترانس                                                                         10 دقيقه

مراحل فرآيندپرستاري درجامعه + نمايش ترانس + پرسش وپاسخ                                                   15 دقيقه

روشهاي Assessment بهداشت جامعه وتوضيح انواع آن + نمايش ترانس                                           15 دقيقه

تشخيص پرستاري جامعه محور+ پرسش وپاسخ                                                                            10 دقيقه

برنامه ريزي بهداشتي جامعه ومراحل آن + نمايش ترانس                                                                15 دقيقه                                     

خصوصيات مرحله اجراياImplemental درفرآيندپرستاري بهداشت چامعه +پرسش وپاسخ                    10 دقيقه

نحوه وهدف مرحله ارزشيابي درفرآيندپرستاري بهداشت جامعه + نمايش ترانس                                10 دقيقه

جمع بندي وخلاصه مطالب جلسه +پرسش وپاسخ                                                                          10 دقيقه                                                                      

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-1-6 10:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ