بسم الله الرحمن الرحیم

دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س )لار

 

برنامه درسي

 

پرستاري بهداشت روان يك( نظري )

 

 

تعداد واحد : دو واحد

 

مقطع: كارشناسي پيوسته

 

مدت زمان ارائه درس : يك ترم ( 34 ساعت )

 

 

تهيه و تنظيم : گروه پرستاري- دانشكده پرستاري و مامائي

 

 

سال تحصيلي 1385

 

شرح درس : آشنایی دانشجو با اصول و مبانی بهداشت روان، انسان و نیازهای اساسی او، مفهوم نفس ، علل و عوامل موثر در بروز بیماریهای روانی و طرق پیشگیری از آنها با تاکید بر مراقبتهای اولیه بهداشت روان و ارائه مداخلات منطقی در جهت حفظ و توسعه سلامت روان خود افراد ، خانواده و جامعه.

 

هدف:

 

1-                  ارتقاء سطح دانش؛ بينش و مهارت دانشجو در مورد اصول و مباني بهداشت روان .

 

2-                  آشنايي با اهميت نقش بهداشت روان در زندگي فردي و اجتماعي.

 

3-                  شناخت علل و عوامل موثر بر بروز بيماريهاي رواني.

 

4-                  آشنايي با نقش هاي مختلف يك روانپرستار در مبارزه با بيماريهاي رواني و ارتقاء و

 

 توسعه سطح سلامت روان خود و جامعه.

 

هدف كلي از ارائه اين واحد آشنائي دانشجويان و افزايش آگاهي آنها نسبت به مفاهيم ذيل مي باشد:

 

1.                   ارتقاء سطح دانش و بينش دانشجو در زمينه روند تكامل علم روان شناسي و خدمات روان پرستاري در سطح جهان و ايران و وظايف و نقشهاي روان پرستار در مراكز روان پزشكي مي باشد.

2.                   ارتقاء سطح دانش و بينش دانشجو در زمينه اهميت نقش بهداشت روان در زندگي انسان بدان اميد كه در زندگي فردي و اجتماعي و آموزش به بيمار و خانواده ها به طور موثري بكار رود.

3.                   ارتقاء سطح دانش و بينش دانشجو در زمينه آشنايي با اهميت محيط فيزيكي و ذهني در ارتقاء سطح سلامت روان و پيشگيري و درمان بيماريهاي رواني .

4.                   هدف اين بخش آشنايي دانشجو با انسان؛ نيازهاي اساسي انسان و اهميت ارضاي صحيح اين نيازها در پيشبرد سلامت روان افراد مي باشد.

5.        آشنايي با مفهوم خود جهت افزايش بينش و آگاهي نسبت به خود به عنوان يك انسان به لحاظ ارتباط با ساير انسان ها جهت بهبود مداخلات بهداشت رواني.

6.                   آشنايي با نحوه برقراري يك ارتباط درماني صحيح با بيماران رواني جهت شناخت بهتر از نيازهاي بيمار جهت مراقبت بهتر.

7.                   آگاهي از علائم و نشانه هاي اختلالات رواني جهت كسب مهارت براي بررسي و معاينه و اتخاذ برنامه درماني مناسب براي بيماران رواني.

8.                   توانايي جهت بررسي؛شناسائي مشكلات ؛ برنامه ريزي و تدوين مداخلات پرستاري در يك روش ساختارمند و منظم با حداكثر كارايي جهت مراقبت از بيماران.

9.                   ارتقاء سطح دانش و بينش و مهارت در زمينه عوامل موثر بر استرس و و روش هاي مقابله با آن.

10.                ارتقاء سطح دانش و بينش و مهارت در زمينه عوامل موثر بر بحران و روشهاي مقابله با آن.

11.                آشنايي با علل و عوامل موثر در ايجاد بيماريهاي رواني و نظريات روان شناختي در سبب شناسي اختلالات رواني به اميد ايجاد توانائي لازم براي اتخاذ تدابير پرستاري در اختلالات رواني.

12.                اشنايي در زمينه نقش باورهاي مذهبي در رابطه با حفظ و ارتقاء سطح سلامت روان انسان و پيشگيري از اختلالات رواني.

 

اهداف اختصاصي:

 

* روند تكامل علم روان شناسي و خدمات روان پرستاري در سطح جهان و ايران و وظايف و نقشهاي روان پرستار در مراكز روان پزشكي .

دانشجو بايد بتواند:

-   وضعيت بيماران رواني در دوران مختلف را توصيف كند.

-   اقدامات انجام شده جهت پيشرفت دانش روان پزشكي را توضيح دهد.

-  تاريخچه روان پرستاري در جهان و ايران را شرح دهد.

-  نقش هاي مختلف يك روان پرستار را توضيح دهد.

 

* اهميت نقش بهداشت روان در زندگي انسان .

دانشجو بايد قادر باشد:

-                      تعريف بهداشت رواني از ديدگاه هاي مختلف را شرح دهد.

-                      اهداف بهداشت رواني در سطوح مختلف پيشگيري شرح دهد.

-                      اهميت خانواده؛ مدرسه و جامعه در تامين بهداشت رواني توضيح دهد.

 

* آشنايي با اهميت محيط فيزيكي و ذهني در ارتقاء سطح سلامت روان و پيشگيري و درمان بيماريهاي رواني .

دانشجو بايد بتواند:

-                      محيط درماني را شرح دهد.

-                      عوامل تشكيل دهنده محيط درماني را بشناسد.

-                      نقش روان پرستار در ايجاد؛ حفظ و توسعه محيط درماني را توضيح دهد.

 

* انسان؛ نيازهاي اساسي انسان و اهميت ارضاي صحيح اين نيازها در پيشبرد سلامت روان افراد .

دانشجو بايد بتواند:

-                      انسان را تعريف و صفات و خصوصيات آن از ديدگاه مختلف را شرح دهد.

-                      نياز و نيازهاي اساسي انسان از ديدگاه مختلف را تعريف كند.

-                      نقش هر كدام از نيازها  در سلامت روان انسان را شرح دهد.

-                      نقش روان پرستار در ارضاي نيازهاي بيماران بر حسب لزوم را شرح دهد.

 

 

* بينش و آگاهي نسبت به خود به عنوان يك انسان .

دانشجو بايد بتواند:

-                      خود را تعريف و ابعاد آن را توضيح دهد.

-                      خصوصيات افراد با احساس ارزشمندي پائين و بالا را توصيف كند.

* برقراري يك ارتباط درماني با بيماران رواني .

    - ارتباط و ارتباط درماني را شرح دهد.

    - عوامل موثر بر ارتباط درماني را شرح دهد.

    - انواع راه هاي برقراي ارتباط را شرح دهد.

    - تكنيك هاي ارتباط درماني را شرح دهد.

   - مراحل ارتباط درماني را شرح دهد.

   - توانايي لازم براي برقراري  ارتباط درماني موثر با بيمار رواني را كسب كند.

 

* آگاهي از علائم و نشانه هاي اختلالات رواني .

دانشجو بايد بتواند:

-                      انواع اختلالات تفكررا شناسايي كند.

-                      هذيان و انواع آن را توضيح دهد.

-                      احساس و ادراك و آشفتگي هاي مربوط به آن را شرح دهد.

-                      هيجان و آشفتگي هاي آن را شرح دهد.

-                      حافظه؛ آشفتگي هاي حافظه و عوامل موثر بر حافظه را توضيح دهد.

-                      اختلالات هشياري را توضيح دهد.

   

*  بررسي؛شناسائي مشكلات ؛ برنامه ريزي و تدوين مداخلات پرستاري .

 

-                      روش هاي  جمع آوري اطلاعات لازم براي مصاحبه با بيمار رواني را شرح دهد.

-                      شرايط لازم براي مصاحبه با بيمار رواني را شرح دهد.

-                      نحوه تهيه شرح حال از بيمار رواني را شرح دهد.

-                      اصول معاينه وضعيت رواني ( MSE ) را شرح دهد.

 

* عوامل موثر بر استرس و و روش هاي مقابله با آن.

دانشجو بايد بتواند:

-                      علل ايجاد كننده استرس را توضيح دهد.

-                      آثار فيزيولوژيكي و روان شناختي استرس را شرح دهد.

-                      مكانيزم هاي رواني را توضيح دهد.

-                      شيوه هاي كنار آمدن با استرس را بيان نمايد.

-                      مداخلات پرستاري موثر در كاهش استرس را شرح دهد.

 

* عوامل موثر بر بحران و روشهاي مقابله با آن.

دانشجو بايد بتواند:

-                      بحران و مراحل آن را شرح دهد.

-                      مراحل بحران را بيان كند.

-                      روشهاي مداخله در بحران را شرح دهد.

 

* علل و عوامل موثر در ايجاد بيماريهاي رواني و نظريات روان شناختي در سبب شناسي اختلالات رواني .

دانشجو بايد بتواند:

-                      فرضيه هاي روان نژند و روان تني در زمينه سبب شناسي اختلالات رواني را شرح دهد.

-                      عوامل زمينه ساز و آشكار كننده بيماريهاي رواني را شرح دهد.

-                      نظريه هاي مختلف روان شناختي مطرح در سبب شناسي اختلالات رواني را بيان كند

-                       مراحل رشد رواني – جنسي را توضيح دهد.

-                      مهارت لازم براي اتخاذ تدابير پرستاري در زمينه اختلالات رواني را كسب كند.

 

* نقش باورهاي مذهبي در رابطه با حفظ و ارتقاء سطح سلامت روان انسان و پيشگيري از اختلالات رواني.

دانشجو بايد بتواند:

-                      ديدگاه هاي مختلف صاحب نظران روان شناسي در زمينه نقش مذهب الهي در سلامت روان را بيان كند.

-                      تاثير اعتقادات مذهبي در سلامت رواني را توضيح دهد.

 

 

 

 

روش آموزش:

سخنراني با استفاده از وسايل كمك آموزشي وپرسش و پاسخ .

شرايط اجراء:

وسايل و تسهيلات كمك آموزشي شامل: تخته سفيد؛ اورهد؛ اسلايد.

آموزش دهنده:

مدرس پرستاري رواني.

منابع اصلي درس:

 

PSYCHIATRIC NURSING GAIL W.STUART(2005)

 

روانپرستاری،محسن کوشان، سعید واقعی.

 

نحوه ارزشيابي:

 

ارزشيابي به صورت كتبي است كه 50% نمره با استفاده از امتحان ميان ترم و 50% نمره با

 

استفاده از امتحان پايان ترم محاسبه مي گردد.مشاهد ميزان فعايت دانشجو در بحثها در نمره

 

نهايي دانشجو محاسبه خواهد شد.

 

مقررات:

 

حداقل نمره قبولي :                      نمره 10

 

تعداد دفعات غيبت در كلاس 4/17 مجموع ساعات ارائه شده مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

جلسات

سرفصل مطالب 

ساعت ارائه

منابع درسي

امكانات مورد نياز

روش ارزشيابي

جلسه اول

تاریخچه روانپرستاری و روانپزشکی – نقشهای مختلف روانپرستار

 

 

2

 

 

PSYCHIATRICNURSING

GAIL W.STUART(2005)

روانپرستاری،محسن کوشان، سعید واقعی.

كلاس درس

اورهد

اسلايد

تخته سفيد

آزمون كتبي

سوالات شفاهي

ميزان مشاركت دانشجو

جلسه دوم

اصول بهداشت روان و نقش خانواده ، مدرسه و جامعه در تامین

 بهداشت روان و انواع پیشگیری

 

 

2

 

 

 

 

 

PSYCHIATRICNURSING

GAIL W.STUART(2005)

روانپرستاری،محسن کوشان، سعید واقعی.

كلاس درس

اورهد

اسلايد

تخته سفيد

آزمون كتبي

سوالات شفاهي

ميزان مشاركت دانشجو

جلسه سوم

خصوصیات محیط درمانی مناسب برای بیماران روانی

 

2

 

 

 

PSYCHIATRICNURSING

GAIL W.STUART(2005)

روانپرستاری،محسن کوشان، سعید واقعی.

كلاس درس

اورهد

اسلايد

تخته سفيد

آزمون كتبي

سوالات شفاهي

ميزان مشاركت دانشجو

جلسه چهارم

انسان و نیازهای انسان

 

2

PSYCHIATRICNURSING GAIL W.STUART(2005)

روانپرستاری،محسن کوشان، سعید واقعی.

كلاس درس

اورهد

اسلايد

تخته سفيد

آزمون كتبي

سوالات شفاهي

ميزان مشاركت دانشجو

جلسه پنجم

انسان و نیازهای انسان

 

2

PSYCHIATRICNURSING GAIL W.STUART(2005)

روانپرستاری،محسن کوشان، سعید واقعی.

كلاس درس

اورهد

اسلايد

تخته سفيد

آزمون كتبي

سوالات شفاهي

ميزان مشاركت دانشجو

جلسه ششم

خود و مفهوم از خود

 

2

PSYCHIATRICNURSING GAIL W.STUART(2005)

روانپرستاری،محسن کوشان، سعید واقعی.

كلاس درس

اورهد

اسلايد

تخته سفيد

آزمون كتبي

سوالات شفاهي

ميزان مشاركت دانشجو

جلسه هفتم

ارتباط و ارتباط درمانی

 

2

PSYCHIATRICNURSING GAIL W.STUART(2005)

روانپرستاری،محسن کوشان، سعید واقعی.

كلاس درس

اورهد

اسلايد

تخته سفيد

آزمون كتبي

سوالات شفاهي

ميزان مشاركت دانشجو

جلسه هشتم

موانع ارتباط درمانی

 

2

PSYCHIATRICNURSING GAIL W.STUART(2005)

روانپرستاری،محسن کوشان، سعید واقعی.

كلاس درس

اورهد

اسلايد

تخته سفيد

آزمون كتبي

سوالات شفاهي

ميزان مشاركت دانشجو

جلسه نهم

نشانه شناسی در اختلالات روانی

4

PSYCHIATRICNURSING GAIL W.STUART(2005)

روانپرستاری،محسن کوشان، سعید واقعی.

كلاس درس

اورهد

اسلايد

تخته سفيد

آزمون كتبي

سوالات شفاهي

ميزان مشاركت دانشجو

جلسه دهم

بحران و مداخله در بحران

2

PSYCHIATRICNURSING GAIL W.STUART(2005)

روانپرستاری،محسن کوشان، سعید واقعی.

كلاس درس

اورهد

اسلايد

تخته سفيد

آزمون كتبي

سوالات شفاهي

ميزان مشاركت دانشجو

جلسه یازدهم

تنیدگی و سازگاری

2

PSYCHIATRICNURSING GAIL W.STUART(2005)

روانپرستاری،محسن کوشان، سعید واقعی.

كلاس درس

اورهد

اسلايد

تخته سفيد

آزمون كتبي

سوالات شفاهي

ميزان مشاركت دانشجو

جلسه دوازدهم

فرآیند پرستاری و مراحل مختلف آن

2

PSYCHIATRICNURSING GAIL W.STUART(2005)

روانپرستاری،محسن کوشان، سعید واقعی.

كلاس درس

اورهد

اسلايد

تخته سفيد

آزمون كتبي

سوالات شفاهي

ميزان مشاركت دانشجو

جلسه سیزدهم

فرآیند پرستاری و مراحل مختلف آن

2

PSYCHIATRICNURSING GAIL W.STUART(2005)

روانپرستاری،محسن کوشان، سعید واقعی.

كلاس درس

اورهد

اسلايد

تخته سفيد

آزمون كتبي

سوالات شفاهي

ميزان مشاركت دانشجو

جلسه چهاردهم

علل و عوامل موثر در ایجاد بیماریهای روانی

2

PSYCHIATRICNURSING GAIL W.STUART(2005)

روانپرستاری،محسن کوشان، سعید واقعی.

كلاس درس

اورهد

اسلايد

تخته سفيد

آزمون كتبي

سوالات شفاهي

ميزان مشاركت دانشجو

جلسه پانزدهم

نظریه های روانشناختی در سبب شناسی اختلالات روانی

2

 

PSYCHIATRICNURSING GAIL W.STUART(2005)

روانپرستاری،محسن کوشان، سعید واقعی.

كلاس درس

اورهد

اسلايد

تخته سفيد

آزمون كتبي

سوالات شفاهي

ميزان مشاركت دانشجو

جلسه شانزدهم

نقش مذهب الهی در پیشگیری و درمان اختلالات روانی

2

 

PSYCHIATRICNURSING GAIL W.STUART(2005)

روانپرستاری،محسن کوشان، سعید واقعی.

كلاس درس

اورهد

اسلايد

تخته سفيد

آزمون كتبي

سوالات شفاهي

ميزان مشاركت دانشجو

 

 

نمونه يك طرح درس

سال تحصيلي :                                                                                                                      تاريخ ارائه درس:

ترم:                                                                                                                                         تعداد دانشجو:

نام واحد: بهداشت روان 1

منبع:   psychiatric mental health nursing ، صفحه 133 – 116 ، چاپ 2004.

عنوان درس: ارتباط و ارتباط درماني

اهداف آموزشي: دانشجو در پايان اين بخش بايد بتواند:

v       ارتباط و ارتباط درماني را تعريف كند.

v       عناصر تشكيل دهنده يك ارتباط درماني را شرح دهد.

v       فاكتورهاي تاثير گذار بر فرايند ارتباطي را بيان كند.

v       انواع سبك هاي ارتباطي (  verbal communication & non verbal communication  ) را با ذكر مثالهاي متنوع از هر كدام به تفصيل تشريح كند.

v       انواع ارتباطات بين فردي (  social , collegial and therapeutic communication  ) را شرح دهد.

v       اصول ارتباط درماني ( شامل ويژگيهاي فردي درمانگر، ويژگيهاي يك ارتباط درماني موثر ) را شرح دهد.

v       از موانع موجود در هنگام برقراري ارتباط درماني آگاه باشد.

v       مراحل ارتباط درماني ( آشنائي، كار، اختتام ) را بيان كند.

v       در انتها دانشجو قادر باشد يك role playing  را به طور مختصر به اجراء درآورد.

 

روش آموزش : سخنراني؛ استفاده از وسايل سمعي – بصري، پرسش و پاسخ، role playing.

 

روش اجراء:

 

·          بيان تعريفي از ارتباط و بيان عناصر تشكيل دهنده آن ............................................................. 10 دقيقه

( نشان دادن اسلايد و ترانس شماره 1 )

·          پرسش و پاسخ از دانشجويان در مورد عناصر تشكيل دهنده ارتباط و جمع بندي مطالب ....................... 5 دقيقه

·          بيان انواع سبكهاي ارتباطي............................................................................................10 دقيقه

·          پرسش و پاسخ از دانشجويان در مورد ذكر مثالهايي ار هر نوع سبك ارتباطي و جمع بندي مطالب توسط مربي .............................................................................................................................5 دقيقه

·          بيان انواع ارتباطات بين فردي ....................................................................................... 15 دقيقه

( نشان دادن ترانس شماره 2 )

·         پرسش و پاسخ از دانشجويان در مورد انواع ارتباطات بين فردي و جمع بندي مطالب.................5 دقيقه

·         پرسش و پاسخ از دانشجويان در مورد اصول يك ارتباط درماني موثر و

·         جمع بندي مطالب توسط مربي                                                                                                    15دقيقه

·         استراحت و جوابگوئي به سوالات فردي دانشجويان .............................................................10 دقيقه

·         پرسش و پاسخ از دانشجويان در مورد فاكتورهاي تاثير گذار بر فرايند ارتباط درماني و جمع بندي مطالب توسط مربي........................................................................................................................... 10 دقيقه

·         پرسش و پاسخ از دانشجويان در مورد موانع تاثير گذار بر يك ارتباط درماني و جمع بندي مطالب توسط مربي............................................................................................................................ 10دقيقه

·         پرسش و پاسخ از دانشجويان در مورد مراحل مختلف يك ارتباط درماني و جمع بندي مطالب توسط مربي............................................................................................................................15 دقيقه

·         اجراء  role playing توسط 2 نفر از دانشجويان .................................................................10 دقيقه

 

ارزشیابی درس: سوال شفاهی از تعدادی از دانشجویان

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-1-6 11:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ