بسمه تعالي

نام درس : آمارحياتي مقدماتي و روش تحقیق درپرستاری

رشته : پرستاري ( كارشناسي پيوسته) ش

تعدادواحد: 2واحد

نوع واحد : نظري

پيشنياز: ندارد

 

هدف كلي درس:

دانشجويان درپايان ترم بايدبتواند:

-          باآمار، اهميت وكاربردآن درعلوم پزشكي وبهداشتي آشنا باشند.

-          اطلاعات پزشكي وبهداشتي راجمع آوري ، طبقه بندي وبااستفاده ازجدول ونمودارهاي مناسب نمايش دهد.

-          توزيع عاي عمومي احتمال ( دوجمله اي ، نرمال وپواسن ) رادرمسائل پزشكي وبهداشتي بكارگيرد.

-          شاخصهاي بهداشتي جوامع مختلف راباهم مقايسه كند.

منابع :

1-       آمارواحتمال مقدماتي دكترجوادبهبوديان انتشارات آستان قدس رضوي .

2-       اصول وروشهاي آمارزيستي  - تاليف دكترواين و- وانيل ترجمه دكترسيدمحمدتقي آيت اللهي انتشارات اميركبير

3-       آمارحياتي كاربردي ، جلداول دكترسيدحسين صانعي ، انتشارات انديشه

 

طرح درس آمارحياتي مقدماتي ( يك واحدي)

 

جلسه

خلاصه مطالب جهت تدريس

اول

اهميت آماردرتحقيقات پزشكي تعاريف ، دسته بندي شاخه هاي آمار- روش  نمونه گيري وخصوصيات يك نمونه خوب مشكلات سرشماري روشهاي جمع آوري داده ها انواع متغير (موضوع موردمطالعه) دسته بندي داده هاي كيفي ، كمي گسسته وكمي پيوسته توضيح ستونهاي جدول تمرين

دوم

طرزرسم نمودارهاي ميله اي ، هيستوگرام ، دايره اي وچندبرفراواني معرفي نمودارنرمال (طبيعي) كشيدگي (چوگلي ) نمودار- تمرين (پايان فصل اول)

سوم

شاخصهاي آماري (مركزي وپراكندگي) تعريف ومحاسبه مددرداده هاي كيفي، كمي گسسته وپيوسته بيان مفهوم ومحاسبه ميانه وانواع ميانگين (هندسي ، حسابي ، توافقي)

چهارم

محاسبه چاركها ، دهكها وصدكها وبيان مفهوم آنها دردادهاي گسسته وپيوسته تمرين (پايان فصل دوم)

پنجم

شاخصهاي پراكندگي واهميت آن درمقايسه دونمونه بيان دامنه تغييرات ، ميانگين انحرافها ، واريانس ، انحراف معياروضريب تغييرات بيان بهترين شاخص پراكندگي درمقايسه پراكندگي داده ها دردونمونه بامتغيرهاي متفاوت پراكندگي دريك منحني نرمال تمرين (پايان فصل سوم)

ششم

شروع بحث احتمال بيان اصل ضرب واصل جمع ، تركيب وتبديل ( جايگشت) تعريف فضاي نمونه اي وپيشامد تعريف احتمال پيشامدهاي حتمي وغيرممكن تركيب پيشامد ها(متمم ، اشتراك واجتماع پيشامدها) پيشامدهاي ناسازگار- احتمال شرطي پيشامدهاي مستقل تفكيك فضاي نمونه اي به چندپيشامدوفرمول بيز- تمرين (پايان فصل چهارم)

هفتم

آزمايش برنولي (موفقيت وشكست ) بيان توزيع دوجمله اي بعنوان تعميم آزمايش برنولي توزيع پواسن تقريب توزيع دوجمله اي باتوزيع پواسن

هشتم

استفاده ازجدول Z وبيان توزيع نرمال تبديل توزيع نرمال به نرمال استاندارد- تقريب توزيع نرمال براي توزيع دوجمله اي . بيان شرايط خوب بودن تقريباً تمرين (انتهاي فصل پنجم)

 

 

 

آمار حیاتی

نمونه يك طرح درس

سال تحصيلي 88-87                                                                                 تاريخ ارائه درس :

ترم :                                                                                                                         تعداد دانشجو :

نام واحد : آمار حياتي                                                                                                 مدت كلاس : 2 ساعت

منبع : روشهاي آماري و شاخصهاي بهداشتي ( دكتر كاظم محمد )

امكانات آموزشي : اور هد – پروژكتور – cd  آموزشي

عنوان درس : گروه بندي داده هاي آماري و بدست آوردن شاخص هاي مركزي

اهداف آموزشي : دانشجو در پايان اين درس بايد بتواند :

1-       مفهوم گروه بندي و نقش آن را براي توصيف آماري توضيح دهد .

2-       نتايج مشاهدات را در يك جامعه آماري گروه بندي نمايد

3-       مفهوم فرارواني را توضيح دهد و نيز توزيع فراواني هاي صفت متغير را درجامعه بيان كند

4-       جدول توزيع فراواني هاي صفت متغير را با استفاده از نتايج مشاهدات تشكيل دهد و نمودار آن را رسم كند .

5-       مفهوم فراواني انباشته را تعريف نمايد

6-       براساس نتايج مشاهدات فراواني انباشته را محاسبه كرده توزيع فراواني هاي انباشته را تشكيل دهد و نقش آن را به عنوان مشخصه صفت متغير توضيح دهد .

7-       لزوم وارد كردن فاصله ها را براي مقادير يك صفت متغير نشان دهد .

8-       دلايل بكاربردن مشخصه هاي آماري را توضيح دهد

9-       كاربرد و دلايل استفاده از مشخص كننده هاي مركزي را بيان كند

10-    مشخصه هاي مركزي مهم ( ميانگين ، ميانه ، مد ) در توزيع فراواني هاي صفت را بصورت جدول محاسبه نموده و آنها را تعبير نمايد .

 

روش آموزش : سخنراني و پرسش و پاسخ

روش اجرا :

 

1-       معرفي كلي درس                     5 دقيقه

2-       طريقه گروه بندي مشاهدات ( داده هاي گسسته و پيوسته توسط مربي ) 20دقيقه

3-       بدست آوردن فراواني مطلق – فراواني تجمعي و پرسش و پاسخ براي تفسير اين دو 10 دقيقه

 

4-       رسم نمودارهاي مستطيلي – دايره اي      5 دقيقه

5-       پرسش و پاسخ راجع به كاربرد مشخصه هاي مركزي ( ميانگين – ميانه – مد )              10 دقيقه

6-       استراحت و جوابگويي به سوالات فردي دانشجويان    10 دقيقه

7-       روشهاي بدست آوردن ميانگين براي داده هاي خام ، دسته بندي شده با استفاده از فراواني يا فراواني نسبي توسط مربي          20 دقيقه

8-       روش بدست آوردن ميانه براي داده هاي خام و دسته بندي شده توسط مربي              15 دقيقه

9-       روش بدست آوردن مد براي داده هاي خام و دسته بندي شده توسط مربي 15 دقيقه

10-    پرسش و پاسخ براي تعبير اين شاخصها در نمودار                        10 دقيقه

·          ارزشيابي درس : حل يك مسئله توسط يكي از دانشجویان

 

·           

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشكده پرستاري حضرت زينب( س) لارستان

نام درس :روش تحقیق در پرستاری

                                تعدادواحد: 1 (17ساعت )نظري

مقطع : كارشناسي ناپيوسته                                                                    

مدت زمان ارائه درس: 1 ترم

پيش نياز: ندارد

استاد مربوطه:  آقای جهانگیر

جلسه اول:

هدف كلي

بیان ماهیت روش علمی،مراحل روش علمی و مراحل روش تحقیق

ویژگی های یک موضوع مناسب تحقیق وچگونگی بیان مساله تحقیق مورد نظر

اهداف مرحله اي

در پایان این در س دانشجو بایستی

1-       منابع مختلف شناخت را فهرست کند

2-       مراحل عمده روش علمی را بیان کند

3-       مراحل تفصیلی اجرای یک طرح تحقیق را توصیف کند

4-       ویژگی های یک موضوع مناسب تحقیق را فهرست کند

5-       مسئله تحقیق را شناسایی و آن را بیان کند

6-       اهداف تحقیق و قلمرو علمی آن را مشحص کند

 

جلسه دوم:

هدف كلي

آشنای با چگونگی بیان گزاره های تحقیق شامل هدف ها ، فرضیه ها و سوال های تحقیق

توصیف سازه، مفهوم، متغیر، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها و نحوه تشخیص و نام گزاری آنها

اهداف مرحله اي :

در پایان این در س دانشجو بایستی

انواع سوال های تحقیق را تدوین کند

فرضیه پژوهشی را تعریف کرده و منطق تدوین آن را مشخص کند

تفاوت میان فرضیه پژوهشی و فرض آماری را شرح دهد

ملاک های ارزیابی مسئله و گزاره های تحقیق را مشخص کند

مفهوم سازه و متغیر را تعریف کرده و برای هرکدام مثالی عرضه کند

تفاوت میان تعرف عملیاتی و تعریف مفهومی را بیان کند

متتغیر های مورد مطالعه در یک طرح پژوهشی را شناسایی کند

تعیرف مفهومی یک متغیر را به تعریف عملیاتی تبدیل کند

مقیاس های مختلف اندازه گیری متغیر ها را بیان کرده وآنها را در یک گزارش تحقیق تشخیص دهد

جلسه سوم:

هدف كلي

 آشنایی با چگونگی بازنگری منابع و پی بردن به زمینه های مرتبط با موضوع پژوهشی،نحوه یافتن مدارک علمی به منظور پی بردن به سابقه پژوهش های مرتبط به موضوع تحقیق، شیوه های استفاده از منابع پژوهش های قبلی و یادداشت برداری از آنها، ارزشیابی مبتنی بر شواهد مدارک

اهداف مرحله اي :

در پایان این در س دانشجو بایستی

1-       هدف های بازنگری منابع اطلاعاتی و بررسی پیشینه تحقیق را بیان کند

2-       منابع اطلاعاتی برای بررسی پیشینه تحقیق را شرح دهد

3-       فرایندبررسی پیشینه تحقیق را توصیف کند

4-       برای یک موضوع، پژوهش های قبلی را با نظر انتقادی بررسی کرده و گزارش تدوین کند

5-       راهکارهای ارزشیابی گزارشات تحقیق برای حمایت از عملکرد مبتنی بر شواهد را شرح دهد.

 

جلسه چهارم:

هدف كلي

آشنایی با انواع روش های تحقیق کمی ، انتخاب روش مناسب تحقیق برای یک موضوع تحقیق

اهداف مرحله اي :

در پایان این در س دانشجو بایستی

دسته بندی رایج تحقیقات پرستاری را بیان نماید

تحقیقات کیفی و کمی را شرح داده و کاربرد آن ها را در پرستاری بیان کند

طرح های تحقیق بنیادی که در تحقیق کمی بکار می روند را شرح دهد

موارد کلیدی طرح های تحقیق تجربی و غیر تجربی را تجزیه و تحلیل نماید

منطق انتخاب یک طرح ویژه را بیان کند

جلسه پنجم:

هدف كلي

آشنایی با انواع روش های تحقیق کیقی

اهداف مرحله اي :

در پایان این در س دانشجو بایستی

انواع روش های مطالعه کیفی را بیان کند

تفاوت روش های کمی و کیفی را بیان کند

رویکرد تحقیق پدیده شناسی را شرح دهد

رویکرد روش گراندد تئوری را بیان کند

روش تحقیق تاریخی را بیان کند

جلسه پنجم:

هدف كلي

آشنایی با انواع مختلف ابزارهای اندازه گیری و انتخاب ابزار مناسب اندازه گیری ، شرح مزایا و معایب انواع مختلف ابزارهای اندازه گیری

اهداف مرحله اي :

در پایان این در س دانشجو بایستی

انواع ابزارهای موراستفاده در پرستاری را بیان کند

ویژگی های انواع مختلف ابزارهای اندازه گیری را مقایسه نماید

مزایا و معایب پرسشنامه را تشریح کند

موارد استفاده از مصاحبه را بیان کند

انواع مقیاس های اندازه گیری نگرش را توصیف کند

ابزار مناسب اندازه گیری برای پژوهش خود انتخاب نماید

جلسه ششم

هدف كلي

آشنایی دانشجو با مفاهیم اعتبار درونی و برونی پژوهش ، عوامل موثر بر اعتبار درونی و برونی پژوهش های، بکارگیری روش های صحیح اعتبار سنجی در ابزار مورد استفاده

اهداف مرحله اي :

در پایان این در س دانشجو بایستی:

اعتبار درونی را تعریف نماید

اعتبار محتوا را توضیح دهد

اعتبار سازه را شرح دهد

اعتبار ملاکی را در 4 جمله بیان نماید

روش های مختلف افزایش اعتبار درونی را شرح دهد

اعتباربرونی را شرح دهد

عوامل موثر بر اعتبار برونی را لیست نماید

جلسه هفتم

هدف كلي

آشنایی دانشجو با تعریف جامعه آماری، روش های نمونه گیری رایج،و تعیین حجم نمونه

اهداف مرحله اي :

در پایان این در س دانشجو بایستی

جامعه آماری را تعریف کند

نمونه آماری را توصیف نماید

روش های نمونه گیری را دسته بندی نماید

روش های عمده نمونه گیری احتمالی را فهرست کرده و توصیف کند

عوامل موثر در تعیین حجم نمونه برای پژوهش های آزمایشی را بیان کند

جلسه هشتم:

هدف كلي

رعایت نکات اخلاقی در پژهش،محافظت افراد مورد پژوهش، شناخت نقش کمیته های تحقیقی در احیای حقوق افراد، ارائه گزارش تحقیق

اهداف مرحله اي :

در پایان این در س دانشجو بایستی

فرایند حفاظت افراد مورد تحقیق را توضیح دهد

خطرات بالقوه برای افراد مورد تحقیق را تعیین کند

اصول راهنما برای محافظت افراد مورد تحقیق را توصیف کند

انواع گزارش های مربوط به اجرای یک طرح تحقیق را نام برده و چگونگی تدوین آنها را بیان کند

سبک های ذکر منابع مورد استفاده در متن گزارش را شرح دهد

منابع اصلي درس :

·                      Polit,D.F.,Beck,C.T(2006).Eessentials of nursing research. Methods, Appraisal, and utilization.sixth edition.philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.

·                      Macnee,C(2006).Underestanding nursing research.reading and using research in practice.Philadelphia.Lippincott,Williams,Wilkins

ارزشيابي :

ازبحث گروهي ، طرح سوالات امتحاني ازمطالب تدريس شده دركلاس وتكاليف كلاسي صورت خواهدگرفت.

نحوه ارزشيابي :

بحث كلاسي وکوئیز بی خبر:                               1 نمره

امتحان پاياني:                        8 نمره

حضوروغياب  :                                     1 نمره

ارائه یک طرح تحقیقاتی : 10 نمره

مقررات:

حداقل نمره قبولي ازكل قسمت تئوري وعملي 10 از20 خواهدبود. غيبت موجه حداكثر2 جلسه ازكل جلسات خواهدبود(نمره حضوروغياب به كساني تعلق ميگيردكه هيچگونه غيبتي نداشته باشند) غيبت بيش ازحدمجازدرصورت موجه بودن منجربه حذف درس ودرصورت غيرموجه بودن منجربه نمره صفرخواهدشد. ارائه طرح تحقیقاتی الزامي وبدون آن نمره درس ناتمام ميباشد. امكان تكرارامتحان پاياني وجودنداردودرصورت عدم حضوردانشجوغيبت موجه حذف درس وغيرموجه صفرمنظورخواهدشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرفصل مطالب

تاریخ ارائه

منابع درس

امكانات موردنياز

روش ارزيابي

1) بیان ماهیت روش علمی،مراحل روش علمی و مراحل روش تحقیق،ویژگی های یک موضوع مناسب تحقیق وچگونگی بیان مساله تحقیق مورد نظر

7/7/87

ساعت10-12

·                      Polit,D.F.,Beck,C.T(2006).Eessentials of nursing research. Methods, Appraisal, and utilization.

·                      Macnee,C(2006).Underestanding nursing research.reading and using research in practice

·                       

·                       

فضاي آموزشي ، ویدئو پروژکتور

آزمون كتبي

پرسش وپاسخ درطول دوره بحث كلاسي ارائه طرح تحقیقاتی

 2) چگونگی بیان گزاره های تحقیق شامل هدف ها ، فرضیه ها و سوال های تحقیق

توصیف سازه، مفهوم، متغیر، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها و نحوه تشخیص و نام گزاری آنها

14/7/87

ساعت 12-10

·                      Polit,D.F.,Beck,C.T(2006).Eessentials of nursing research. Methods, Appraisal, and utilization.

·                      Macnee,C(2006).Underestanding nursing research.reading and using research in practice

 

فضاي آموزشي ، ویدئو پروژکتور

آزمون كتبي

پرسش وپاسخ درطول دوره بحث كلاسي ارائه طرح تحقیقاتی

3) چگونگی بازنگری منابع و پی بردن به زمینه های مرتبط با موضوع پژوهشی،نحوه یافتن مدارک علمی به منظور پی بردن به سابقه پژوهش های مرتبط به موضوع تحقیق، شیوه های استفاده از منابع پژوهش های قبلی و یادداشت برداری از آنها، ارزشیابی مبتنی بر شواهد مدارک

 

21/7/87

ساعت 12-10

·                      Polit,D.F.,Beck,C.T(2006).Eessentials of nursing research. Methods, Appraisal, and utilization.

·                      Macnee,C(2006).Underestanding nursing research.reading and using research in practice

 

فضاي آموزشي ، ویدئو پروژکتور

آزمون كتبي

پرسش وپاسخ درطول دوره بحث كلاسي ارائه طرح تحقیقاتی

4) انواع روش های تحقیق کمی ، انتخاب روش مناسب تحقیق برای یک موضوع تحقیق

.

28/7/87ساعت 12-10

·                      Polit,D.F.,Beck,C.T(2006).Eessentials of nursing research. Methods, Appraisal, and utilization.

·                      Macnee,C(2006).Underestanding nursing research.reading and using research in practice

 

فضاي آموزشي ، ویدئو پروژکتور

آزمون كتبي

پرسش وپاسخ درطول دوره بحث كلاسي ارائه طرح تحقیقاتی

5) انواع روش های مطالعه کیفی

تفاوت روش های کمی و کیفی

رویکرد تحقیق پدیده شناسی

رویکرد روش گراندد تئوری

روش تحقیق تاریخی

 

 

5/8/87 ساعت 12-10

·                      Polit,D.F.,Beck,C.T(2006).Eessentials of nursing research. Methods, Appraisal, and utilization.

·                      Macnee,C(2006).Underestanding nursing research.reading and using research in practice

 

فضاي آموزشي ، ویدئو پروژکتور

آزمون كتبي

پرسش وپاسخ درطول دوره بحث كلاسي ارائه طرح تحقیقاتی

6) مفاهیم اعتبار درونی و برونی پژوهش ، عوامل موثر بر اعتبار درونی و برونی پژوهش های، بکارگیری روش های صحیح اعتبار سنجی در ابزار مورد استفاده

12/8/87ساعت 12-10

·                      Polit,D.F.,Beck,C.T(2006).Eessentials of nursing research. Methods, Appraisal, and utilization.

·                      Macnee,C(2006).Underestanding nursing research.reading and using research in practice

 

فضاي آموزشي ، ویدئو پروژکتور

آزمون كتبي

پرسش وپاسخ درطول دوره بحث كلاسي ،ارائه طرح تحقیقاتی

7 جامعه آماری، روش های نمونه گیری رایج،و تعیین حجم نمونه

19/8/87 ساعت 12-10

·                      Polit,D.F.,Beck,C.T(2006).Eessentials of nursing research. Methods, Appraisal, and utilization.

·                      Macnee,C(2006).Underestanding nursing research.reading and using research in practice

 

فضاي آموزشي ، ویدئو پروژکتور

آزمون كتبي

پرسش وپاسخ درطول دوره بحث كلاسي ارائه طرح تحقیقاتی

8) رعایت نکات اخلاقی در پژهش،محافظت افراد مورد پژوهش، شناخت نقش کمیته های تحقیقی در احیای حقوق افراد، ارائه گزارش تحقی

26/8/87 ساعت 12-10

·                      Polit,D.F.,Beck,C.T(2006).Eessentials of nursing research. Methods, Appraisal, and utilization.

·                      Macnee,C(2006).Underestanding nursing research.reading and using research in practice

)

فضاي آموزشي ، ویدئو پروژکتور

آزمون كتبي

پرسش وپاسخ درطول دوره بحث كلاسي ارائه طرح تحقیقاتی

                                               

                                               طرح در یک جلسه ای

دانشكده پرستاري حضرت زينب( س) لارستان

نام درس :روش تحقیق در پرستاری

تعدادواحد: 1 واحد(17ساعت )نظري

مقطع : كارشناسي                                                                  

مدت زمان ارائه درس: 2ساعت

پيش نياز: ندارد

استاد مربوطه:  آقای جهانگیر

امکانات آموزشی:- -اورهد-ویدئو پروژکتور-کامپیوتر-cd

منابع اصلي درس :

·                      Polit,D.F.,Beck,C.T(2006).Eessentials of nursing research. Methods, Appraisal, and utilization.sixth edition.philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.

·                      Macnee,C(2006).Underestanding nursing research.reading and using research in practice.Philadelphia.Lippincott,Williams,Wilkins

·                 

هدف كلي

بیان ماهیت روش علمی،مراحل روش علمی و مراحل روش تحقیق

ویژگی های یک موضوع مناسب تحقیق وچگونگی بیان مساله تحقیق مورد نظر

اهداف مرحله اي

در پایان این در س دانشجو بایستی

1-       منابع مختلف شناخت را فهرست کند                                      15 دقیقه

 

2-       مراحل عمده روش علمی را بیان کند                                      15 دقیقه

 

3-       مراحل تفصیلی اجرای یک طرح تحقیق را توصیف کند                  15 دقیقه

 

4-       ویژگی های یک موضوع مناسب تحقیق را فهرست کند               15 دقیقه

 

5-       مسئله تحقیق را شناسایی و آن را بیان کند                               15 دقیقه

 

6-       اهداف تحقیق و قلمرو علمی آن را مشحص کند                        15 دقیقه

 

7-       پرسش وپاسخ وبحث کلاسی                                                    15 دقیقه

 

                                              

ارزشيابي :

ازبحث گروهي ، طرح سوالات امتحاني ازمطالب تدريس شده دركلاس وتكاليف كلاسي صورت خواهدگرفت.

نحوه ارزشيابي :

بحث كلاسي وکوئیز بی خبر:    

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-1-8 11:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ