اساسنامه
    

 
 
بسم الله الرحمن الرحیم
اساسنامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لارستان
دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان
 
مقدمه
به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش ، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان ، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه زیر نظر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی طبق مفاد این اساسنامه تشکیل می شود.
بخش اول: کلیات و اهداف
ماده 1.تعریف:
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که از این پس کمیته نامیده می شود، تحت حمایت و نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه و بر اساس قوانین و رسالت های دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کند.
ماده 2. اهداف:
1. ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور
2. نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان
3. توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی
4. ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه
5.ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان
6. بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان
بخش دوم : ارکان و تشکیلات
فصل یک:
ماده 3. ارکان :
ارکان کمیته این دانشکده شامل سرپرست، دبیر، شورای مرکزی، شورای پژوهشی می باشد.
تبصره: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه می تواند حسب نیاز و شرایط جهت هر یک از دانشکده های علوم پزشکی خود یک کمیته تحقیقاتی دایر نماید .
فصل دوم
سرپرست
ماده 4 . تعریف:
یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه بوده که با دانشجویان تناسب سنی و فکری داشته، با پژوهش دانشجویی آشنا بوده و وقت کافی به این امر اختصاص دهد.
ماده 5. انتخاب:
سرپرست با حکم معاون پژوهشی دانشگاه از میان دو نفر که توسط شورای مرکزی پیشنهاد گردیده است برای مدت دو سال منصوب می شود.
تبصره: انتخاب مجدد سرپرست بنابر پیشنهاد مجدد شورای مرکزی بلامانع است.
ماده 6. وظایف:
1. صدورحکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی
2. نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحد های تابعه
3. ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته
4. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته
5. پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه
6.گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی دانشگاه
7. تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار
8. انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
9. عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه
فصل سوم
دبیر
ماده 7- تعریف:
دبیر با حکم سرپرست از میان دو نفر از اعضای کمیته، که دارای سوابق پژوهشی بوده و توسط شورای مرکزی پیشنهاد می گردد، برای مدت یک سال منصوب شده و زیر نظر سرپرست انجام وظیفه می نماید.
تبصره : انتخاب مجدد دبیر بلامانع است.

ماده 8- وظایف دبیر:
1. انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته
2. اجرای مصوبات شورای مرکزی
3. انتصاب مسئولین واحد های کمیته
تبصره : تعداد و نوع واحد های کمیته ها با توجه به شرایط هر دانشگاه از سوی شورای مرکزی تعیین خواهد شد.
4. هماهنگی بین واحد های کمیته و نظارت بر فعالیت های واحد های فوق
5. ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاست های شورای مرکزی
6. ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه فعالیت های کمیته به سرپرست و شورای مرکزی
فصل چهارم:
شورای مرکزی
ماده 9- تعریف:
شورایی منتخب از اعضای کمیته است که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه می باشد.
ماده 10- انتخاب شورای مرکزی :
اعضای شورای مرکزی دانشگاه توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند که می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی بوده و دارای حسن سابقه آموزشی و اخلاقی باشند.
تبصره 1- تعداد اعضای شورای مرکزی با توجه به تعداد دانشکده ها و دانشجویان هر دانشگاه با نظر سرپرست به نحوی تعیین شود که حداقل یک نفر از هر دانشکده عضو آن و حداکثر تعداد اعضای شورا 15 نفر باشد. دبیران کمیته هر دانشکده عضو شورای مرکزی می باشند.
تبصره2- ریاست جلسات شورای مرکزی به عهده سرپرست است و حضور سرپرست در جلسات شورای مرکزی ضروری است.
تبصره 3- جلسات شورای مرکزی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و رای گیری موارد و پیشنهادات مخفیانه است.
ماده 11- وظایف شورای مرکزی:
1. تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه
2. سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه
3. پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به سرپرست کمیته
4. پیشنهاد انتخاب و تغییرسرپرست به معاونت پژوهشی
5. تعیین و نوع واحد های زیرمجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه
6. برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی و در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر موقع
بخش سوم : پشتیبان
ماده 20: حمایت و پشتیبانی کمیته و جلب حمایت های سایر نهادها و سازمان های داخل و خارج دانشگاه به عهده معاونت پژوهشی دانشگاه است.
این اساسنامه در 3 بخش و 7 فصل و 20 ماده و 15 تبصره در تاریخ 17/4/89 مورد تصویب شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی کشور قرار گرفت.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-3-16 9:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ