آيين نامه عمومی مسابقات ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
 

 

يکی از راههای تعميم و گسترش ورزش ، برگزاری مسابقه های ورزشی است که در آن ضمن حمايت از فعاليتهای پرورشی و مشارکت دانشجويان در رشته های مختلف ورزشی به زحمات مربيان ورزش و امر آموزشی ارج نهاده می شود و ورزشکاران دانشجو نيز ارزيابی شده و شناخت ورزشکاران با استعداد به منظور تامين پشتوانه تيمهای قوی در سطح کشور ميسر می گردد. لذا تدوين ضوابط و مقررات متناسب جهت برقراری رقابت سالم ضروری بوده و مسابقه های رسمی ورزشی بين دانشجويان طبق مفاد اين آيين نامه به طرز مطلوبی انجام می پذيرد.
تعریف آيين نامه عمومی مسابقه های ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شامل ضوابط و مقرراتی است که به منظور ایجاد نظم در برگزاری مسابقه ها تدوين گرديده است . در اين آيين نامه از واژه مسابقه به جای مسابقه های ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استفاده می شود.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-4-11 10:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ