مسئول خوابگاهها
    
نام و نام خانوادگی : فروغ مظلومی
 
سمت : کارشناس امور دانشجویی و فوق برنامه
 
آدرس الکترونیکی : daneshjoo_farhangi@yahoo.com
  

  تامين رفاه وآسايش دانشجويان درخوابگاه به عهده اداره امورخوابگاهها ميباشدخوابگاه محيطي است كه دانشجويان ساكن ضمن پرداختن به آموزش درآنجا زندگي مي كنندودرواقع بخش مهمي اززندگي دانشجودرخوابگاه ميگذرد.
به دليل اهميتي كه دوران دانشجوئي داردوبه لحاظ تاثيري كه محيط برشخصيت افرادميگذاردايام سكونت درخوابگاهها يكي ازمهمترين ايام زندگي دانشجو است .
دوران سكونت درخوابگاه براي دانشجوياني كه ازنقاط مختلف كشور عزيزمان دريك مجموعه گردهم آمده وبا هم زندگي مي كنند وهدف مشتركشان انجام رسالت مهم خدمت به انسانها است مي تواند زمينه ساز مودتها وبرادريها باشد .
 
وظايف واهداف اداره خوابگاهها:
        اداره امور خوابگاهها وتعيين اتاقهاي سكونت دانشجويان
        تامين سوخت وحرارت مركزي مورد نياز خوابگاهها
    مراقبت درحفظ وايمني افراد ، ساختمانها واموال خوابگاه ، دانشجويان وارائه خدمات درمواقع اظطراري باهمكاري واحدهاي ذيربط
 انجام تنظيفات ساختمانها وانتقال اشكالات احتمالي درامر خوابگاهها به مقامات ذيربط
   ايجاد محيط امن وسالم براي زندگي دانشجويان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-1-21 9:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ