کار دانشجویی
    
کار دانشجویی :
دانشجویانی که مایل باشند دربرخی امور با واحدهای مختلف دانشکده کارنمایند طبق قوانین و مقررات اعلام شده ازسوی معاونت دانشجویی دانشگاه به آنان برحسب ساعت کاری حق الزحمه ای تعلق خواهد گرفت .

دریافت فرم تقاضای کار دانشجویی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-11-27 17:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ