آزمایشگاههای علوم پایه
    

 

آزمایشگاه اصول ومهارتهای پرستاری
هدف:
آشنایی دانشجوی پرستاری بامفاهیم اساسی مرتبط با ارائه مراقبت به مددجویان درچارچوب فرآیندپرستاری وکسب توانایی های لازم به منظوراجرای روشهای بالینی پرستاری با تکیه بررعایت قوانین ، مقررات واخلاق حرفه ای وبکارگیری احکام اسلامی.
شرح درس :
این درس به عنوان درس پایه ارائه میگرددوهدف ازآن آماده سازی دانشجوی پرستاری برای مراقبت ازمددجویان مبتلا به مشکلات سلامتی است. دراین درس سعی برآن است که دانشجوی پرستاری ضمن آشنایی با مفاهیم اساسی وکسب مهارت درمراقبت ازمددجویان بتوانددرراستای ارتقاء تامین وحفظ سلامت آنها ازتفکرخلاق دربکارگیری فرآیندپرستاری بهره جویدوهمواره رعایت قوانین ، مقررات واخلاق حرفه ای واحکام اسلامی رامدنظرقراردهد.
منابع درس :
-کارول تیلور" کارول لایلیس " . اصول پرستاری تیلور. توجه اعضا ی هیئت علمی دانشکده شهیدبهشتی.
- موسوی ، ملیحه السادات – علیخانی ، مریم . روشهای پرستاری بالینی – تهران ، شهرآب – آینده سازان.
وظایف دانشجو:
-          مشاهده نحوه انجام روشهای پرستاری توسط دانشجو.
-          انجام روشهای پرستاری درفرصتهای تمرین .
-          نمایش عملی روشهادرحضورمربی.
شیوه ارزیابی دانشجو:
آزمون پایان ترم که به صورت اسکی برگزارمیگردد.
میزان نمره :
میزان نمره از20 محاسبه میگردد.

لیست تجهیزات آزمايشگاه فن پرستاري
نوزاد دوجنسي
مانكن آموزشي پرستاري پيشرفته بزرگسال
مانكن آموزشيCPR    پيشرفته
مدل شستشوي دندان
مدل پانسمان اندام فوقاني
مدل پانسمان اندام تحتاني
مدل پانسمان سايتهاي جراحي
تخت سه شكن بيمار
      لارنگوسكوپ چهارتيغه بزرگسالان
      لارنگوسكوپ سه تيغه اطفال

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-12-21 14:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ