آیین نامه کد پوشش در محیط آموزشی و بالینی
    

 

آئین نامه ی اجرایی ((پوشش مناسب)) و (( اخلاق حرفه ای))
 
درمحیط های آموزشی
مقدمه :
بی گمان درهرکشوری ازجمله کشورعزیزما ، ایران ، معیارهای های قانونی وشرعی وعرفی ویژه ای وجوددارد وسازمانها ودستگاههای متبوع برای پیش برد بهتراهداف خویش میتواند ضوابط ومقررات درون سازمانی خاصی را تنظیم وبه مرحله ی اجرا درآورند. یکی ازمواردی که درپاره ای ازکشورها، مورد عنایت ویژه وتابع مقررات خاصی است ، نحوه ی پوشش دانشجویان درمحیط های آموزشی است. درجامعه ی ما که قوانین آن ، منبعث ازاسلام وقرآن است وعرف وآداب ملی ومذهبی ما نیزدارای پایه های مستحکمی است، پوشش ظاهری افراد به خصوص درمحیط های آموزشی از ارزش واهمیت قابل توجهی برخورداراست ورعایت آن درمحیطهای آموزشی ، ازیک سو بیان گر احترام گذاشتن به قوانین ومقررات ملی ومذهبی است ؛ وازسویی به ایجاد فضایی آرام ومناسب با اهداف آموزشی کمک می کند ؛ وازسویی نیزبه ارائه ی تصویری مثبت ازاخلاق حرفه ای منجر می گردد. بنابراین برای فراهم نمودن محیطی آرام و هماهنگ با آرمان های علمی واعتقادی دردانشکده ، آئین نامه ی ((پوشش مناسب)) و (( اخلاق حرفه ای)) دانشجویان به شرح ذیل ابلاغ می گردد. منظورازمحیط آموزشی دراین آئین نامه ، دانشکده ها ، آموزشکده ها ومحیط های آموزشی (شامل کلاس درس ، سالن کنفرانس ، کتابخانه ومحیط های عمومی دانشکده ها نظیر آسانسور، سلف سرویس وکافی شاپ )می باشد.
فصل اول : کلیات
1- دانشجویان محترم دانشکده علوم پزشکی لارستان، برای ورود به دانشکده ها وسایرمحیط های آموزشی ، به رعایت واجرای آئین نامه ملزم می باشند.
 
 
فصل دوم : پوشش مناسب
         پوشش دانشجویان دختروپسر، هنگام ورود به دانشکده ها وسایرمحیط های آموزشی باید دارای ویژگی زیر باشد:
1- لباس دانشجویان پسرباید ساده ومتعارف بوده وشامل: پیراهن وشلوارمرتب ومناسب وجهت دانشجویان دخترشامل مانتووشلوارراحت ومناسب باشد.
2-دختران دانشجو، ازمقنعه های بلند استفاده کنند وحجاب اسلامی مناسب باضوابط شرعی رارعایت نمایند. پوشاندن کامل مو مورد تاکیداست.
3-جورابها باید متناسب باشند و از نپوشیدن جوراب خودداری شود.
4-کفشها باید، راحت ، پنجه پهن ، تمیزودارای رنگ ملایم ومتعارف باشد.
5-ازپوشیدن دم پایی درمحیطهای آموزشی باید خودداری شود.
6-ازمانتو، پیراهن وشلوارتنگ وچسبان ، کوتاه ودراندازه غیرمعمولی با رنگ های تند نباید استفاده شود. همچنین دکمه های مانتوها وپیراهن ها باید درتمام مدت حضوردرمحیط های آموزشی به طورکامل بسته باشد.
7- ازتی شرت ولباسهای ورزشی حاوی تصاویرنوشته های نامناسب با عرف پرهیزشود.
8-درمحیطهای آموزشی ، ازبه کاربردن وسایل آرایشی وزیورآلات مانند دست بند، گردن بند، النگو ؛ انگشتری طلا( بجزحلقه ی ازدواج) وعطرهای تند وحساسیت زا باید خودداری شود.
9-ناخنها بایدکوتاه تمیز بدون لاک باشد. استفاده ازناخنهای مصنوعی وناخن بلند مناسب نیست.
10-دانشجویان پسرنباید موهای خودرابه صورت های غیرمتعارف وبلندترازحد معمول نگاه دارند.
فصل سوم : موارد دیگر
1-    ازاستعمال انواع دخانیات درمحیطهای آموزشی وبالینی باید پرهیزشود.
2- درزمان حضوردرکلاسهای درس ، سالنهای کنفرانس وکتابخانه ها ، تلفنهای همراه بایدخاموش باشند ودرمواقع دیگرنیزجزء درموارد خیلی ضروری نباید تلفنهای همراه راروشن کرد.
3-    ازجویدن آدامس درکلاسهای درس ، سالنهای کنفرانس ودرحضوراساتید بایدپرهیز شود.
4-    رعایت ادب نفس واخلاق حرفه ای به ویژه فروتنی وبرخورد مناسب با همکاران ضروری وستودنی است.
فصل چهارم: نظرات براجرا وپیگیری مواردتخلف ازآئین نامه
1-نظارت بررعایت اصول این آئین نامه دردانشکده ها برعهده رئیس ومعاونت آموزشی دانشکده مربوطه می باشد.
2- به افرادی که اخلاق حرفه ای ومواد این آئین نامه رارعایت نکنند، تذکرات لازم ارائه ودرصورت اصرار برتکرارتخلف به مراجعه ذی ربط معرفی خواهندشد.
 


آئین نامه ی اجرایی ((پوشش مناسب)) و (( اخلاق حرفه ای))
 
درمحیط های بالینی
مقد مه:
گروههای پزشکی ، مرهم گذاردرد بیماران محرم اسرارایشانند ؛ بنابراین برای توفیق بیشترخود و بهبود زودتردردهای جسمی بیماران ، بایدزمینه های برقراری ارتباط های روحی وعاطفی خودرا با آنان فراهم نمایند. یکی ازعوامل موثردرفرآیند هماهنگی های روحی بیماران با مداواگران ، رعایت اخلاق حرفه ای وآراستگی وپوشش مناسب مداواگران است. زیرا جامعه ی ما ،یک جامعه ی دین باور و اهل حجب وحیاست و برهمین اساس توجه به باورهای مذهبی وآداب ورسوم ملی وموازین عرفی واجتماعی وحفظ حریم شخصی وکرامت انسانی بیماران ، بیانگر رعایت اصول و اخلاق حرفه ای مداواگران وبیمار داران است. به همین منظور، براساس آئین نامه ی وزارتی وصورتجلسه ی مصوب 7/6/87 هیات رئیسه ی دانشگاه ، آئین نامه ی پوشش مناسب واخلاق حرفه ای دانشجویان بشرح ذیل اعلام می شود:
منظورازمحیط بالینی دراین آئین نامه ، بیمارستانها ، آزمایشگاهها، درمانگاهها، مراکز تحقیقاتی و بخشهای درمانی دانشکده ها می باشد.
فصل یک : کلیات
1- دانشجویان محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز، برای ورود به بیمارستانها وگذراندن دوره های  بالینی ، به رعایت واجرای این آئین نامه ملزم می باشند.
2- رعایت مقررات وآئین نامه های کنترل عفونتهای بیمارستانی ، درهمه ی موارد، دراولویت ومورد تاکید ولازم الاجرا است.
فصل دوم : پوشش مناسب
پوشش دانشجویان دختروپسر، هنگام ورود به بیمارستانها ی آموزشی ومحیط های بالینی باید دارای ویژگیهای زیرباشد:
1-روپوش دانشجویان بایدسفید، تمیز، مرتب ، بلند، راحت ، دارای نشان (آرام) دانشگاه ، متناسب با فصل ، ضخمیم ودکمه بسته باشد.
2-دختران دانشجو، ازمقنعه های بلند استفاده کنند وحجاب اسلامی مناسب باضوابط شرعی رارعایت نمایند. پوشاندن مو به صورت کامل مورد تاکیداست.
3-جورابها باید متناسب باشند واز نپوشیدن جوراب خودداری شود.
4-کفشها باید، راحت ، جلوبسته ،  پنجه پهن ، تمیز ودارای رنگ ملایم ومتعارف باشد.
5-ازپوشیدن دم پایی درمحیط های بالینی باید خودداری شود.
6-ازروپوش ، وشلوارتنگ وچسبان ، کوتاه ودراندازه غیرمعمولی با رنگ های تند نباید استفاده شود.
7- ازتی شرت ولباسهای ورزشی حاوی تصاویرو نوشته های نامتناسب با عرف پرهیزشود.
8-درمدت حضوردرمحیطهای بالینی  ، همراه داشتن کارت شناسایی معتبرو عکس دارحاوی حرف اول نام ، نام خانوادگی ، عنوان ، نام دانشکده ونام رشته الزامی است.
9- درمحیط های بالینی ، ازبه کاربردن وسایل آرایشی وزیورآلات مانند دست بند، گردن بند، النگو ، انگشتری طلا( به جزحلقه ی ازدواج) وعطرهای تند وحساسیت زا باید خودداری شود.
10-ناخن ها بایدکوتاه ، تمیز، بدون لاک باشد. استفاده ازناخنهای مصنوعی وناخن بلند به دلیل افزایش شانس انتقال عفونت واحتمال آسیب به بیماران مناسب نیست.
11-دانشجویان پسرنباید موهای خودرا به صورت های غیرمتعارف وبلندترازحد معمول نگاه دارند.
فصل سوم : موارد دیگر
1-ازاستعمال انواع دخانیات درمحیط های آموزشی وبالینی باید پرهیزشود.
2-درهنگام راند بیماران ، تلفنهای همراه بایدخاموش باشند ودرمواقع دیگر نیزجزء درموارد خیلی ضروری نباید تلفنهای همراه راروشن کرد.
3-ازخوردن ونوشیدن وجویدن آدامس درحضوربیماران بایدپرهیز شود.
4-درمحیط های درمانی ،گفت وگو باید آرام وهمراه با ادب باشد و ازسروصدای بلند درحضور بیماران باید پرهیزشود.
5- رعایت ادب نفس واخلاق حرفه ای به ویژه فروتنی و برخورد مناسب با بیماران و دیگر همکاران ضروری وستودنی است.
فصل چهارم: نظارات براجرا وپیگیری موارد تخلف ازآئین نامه
1-نظارت بررعایت اصول این آئین نامه دربیمارستانها و سایرمحیط های بالینی برعهده ی ومعاون آموزشی بیمارستان ،مدیرو معاون آموزشی واحد مربوط و دردانشکده ها برعهده ی رئیس ومعاونت آموزشی دانشکده می باشد.
2-به افرادی که اخلاق حرفه ای ومواد این آئین نامه رارعایت نکنند، تذکرات لازم ارائه ودرصورت اصرار برتکرارتخلف به مراجع ذیربط معرفی خواهندشد.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-3 11:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ