طرح درس و طرح دوره
    ردیف
نام درس
طرح دوره نیمسال اول 97-96
طرح درس نیمسال اول 97-96راهنمای مطالعاتی
1
آمار حیاتی
 ayconpdf.png]
 ayconpdf.png] ayconpdf.png]
2
تشریح
ayconpdf.png] ayconpdf.png] 
3
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد
ayconpdf.png]ayconpdf.png] 
4
انگل شناسی
 ayconpdf.png] 
 ayconpdf.png] ayconpdf.png]
5
بررسی وضعیت سلامت
 ayconpdf.png]
 ayconpdf.png] 
6
پرستاری بهداشت روان
 ayconpdf.png]
 ayconpdf.png]
 ayconpdf.png]
7
پرستاری بیماریهای روان
ayconpdf.png]   ayconpdf.png]  ayconpdf.png]
8
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
 ayconpdf.png]
 ayconpdf.png] 
9
 پرستاری بزرگسالان وسالمندان1
 ayconpdf.png] 
  ayconpdf.png]ayconpdf.png] 
10
 پرستاری بزرگسالان وسالمندان3
 ayconpdf.png] 
 ayconpdf.png] 
11
 
پرستاری سلامت فرد و خانواده
 ayconpdf.png]
 ayconpdf.png] ayconpdf.png]
12
ایمنولوژی
 ayconpdf.png] 
 ayconpdf.png] ayconpdf.png]
13
فیزیولوژی
 ayconpdf.png]
  
14
اصول و مهارتهای پرستاری نظری
 ayconpdf.png] 
 ayconpdf.png] ayconpdf.png]
15
اصول و مهارتهای پرستاری عملی
ayconpdf.png]  
16
میکروب شناسی
 ayconpdf.png] 
 ayconpdf.png] ayconpdf.png]
17
پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه
 ayconpdf.png]
 ayconpdf.png] ayconpdf.png]
18
پرستاری کودک سالم
 ayconpdf.png] 
 ayconpdf.png] 
19
مراقبتهای جامع در پرستاری ویژه
 ayconpdf.png] 
 ayconpdf.png] 
20
زبان پیش دانشگاهی
 ayconpdf.png]
 ayconpdf.png] ayconpdf.png]
21
زبان تخصصی
 ayconpdf.png] 
 ayconpdf.png]ayconpdf.png]
22
زبان عمومی 1
 ayconpdf.png] 
 ayconpdf.png] ayconpdf.png]
23
زبان عمومی 2
 ayconpdf.png] 
 ayconpdf.png] ayconpdf.png] 
24مفاهیم  پایه پرستاری ayconpdf.png] ayconpdf.png]  ayconpdf.png]
25پرستاری بزرگسالان وسالمندان2 ayconpdf.png] ayconpdf.png] 
26اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای ayconpdf.png] ayconpdf.png]ayconpdf.png]
27
زبان اصطلاحات پرستاری
 ayconpdf.png] ayconpdf.png] 
28
بیوشیمی
ayconpdf.png] ayconpdf.png] ayconpdf.png]
29
روش تحقیق
ayconpdf.png] ayconpdf.png] ayconpdf.png]
30
انقلاب اسلامی
ayconpdf.png]ayconpdf.png]ayconpdf.png]
31
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
ayconpdf.png]ayconpdf.png]ayconpdf.png]
32
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
ayconpdf.png]ayconpdf.png]ayconpdf.png]
33
اصول مدیریت خدمات پرستاری
ayconpdf.png] ayconpdf.png] ayconpdf.png]
34
آموزش به بیمار
ayconpdf.png]ayconpdf.png]ayconpdf.png]
35
مراقبتهای پرستاری در منزل
ayconpdf.png]  
36
روانشناسی فردی و اجتماعی
ayconpdf.png]ayconpdf.png]ayconpdf.png]
37
پرستاری و بهداشت محیط
ayconpdf.png]ayconpdf.png] 
38
پرستاری بیماریهای کودکان
ayconpdf.png]  
39
مهارت های ارتباطی
ayconpdf.png]ayconpdf.png]ayconpdf.png]
40
پرستاری سلامت جامعه
ayconpdf.png]ayconpdf.png] 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-24 12:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ