ردیف
نام درس
طرح دوره
طرح درس
1
آمار حیاتی
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
2
آموزش به مددجو
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
3
آناتومی پرستاری
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
4
انگل شناسی
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
5
بررسی وضعیت سلامت
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
6
بهداشت جامعه 1
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
7
بهداشت جامعه 2
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
8
بهداشت جامعه 3
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
9
بهداشت روان 1
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
10
بهداشت مادران نوزادان 1
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
11
بهداشت مادران و نوزادان 2
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
12
داخلی جراحی 1
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
13
داخلی جراحی 2
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
14
داخلی جراحی 3
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
15
داخلی جراحی 4
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
16
ایمونولوژی
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
17
اپیدمیولوژی
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
18
فیزیولوژی
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
19
جمعیت شناسی
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
20
اصول و مهارتهای پرستاری
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
21
میکروب شناسی
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
22
اصول مدیریت و خدمات پرستاری
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
23
پرستاری در بحران فوریتها
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
24
پرستاری کودکان 1
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
25
پرستاری کودکان 2
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
26
پرستاری روان 2
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
27
پرستاری ویژه
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
28
زبان پیش دانشگاهی
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
29
زبان تخصصی
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
30
تنظیم خانواده
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
31
زبان عمومی 1
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
32
زبان عمومی 2
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-11-11 8:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ