زهرا سیفی
مدرک تحصیلی: کارشناسی هوشبری،کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
سمت: مدیر گروه هوشبری دانشکده پرستاری حضرت زینب(س) لارستان، مربی و عضو هیئت علمی
z.seifi2010@yahoo.com پست الکترونیکی :
z.seifi@larums.ac.ir
تلفن: 07152250335 
داخلی:224

شرح وظایف مدیر گروه هوشبری
:
برنامه ریزی ترمی و هفتگی دانشجویان هوشبری
تقسیم واحدها و تعیین وظایف هماهنگ کنندگان دروس
برگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی با مربیان کارآموزی ها وهماهنگ کنندگان قبل از شروع نیمسال
تهیه و تنظیم لیست حق التدریس در هر نیمسال و ارائه به معاونت آموزشی
نظارت بر کار هماهنگ کنندگان نظری-عملی-کارآموزی
نظارت و راند کارآموزی ها
بازنگری مدل هشت ترمی و ارائه اخرین ویرایش به گروه آموزش
نظارت بر حسن اجرای کلاس های تئوری و کارآموزی ها

نام وتعريف رشته :
رشته كارشناسي ناپيوسته هوشبري (Bachelor of Science in Anesthesia ) شاخه اي از علوم پزشكـي ( پيراپزشكي) است كه دانشجويان طي دوره آموزشي با اصول جديد، روشها ، تجهيزات و وسايل بيهوشي به ويژه هوشبري درجراحي هاي تخصصي و فوق تخصصي مثل قلب ، عروق بزرگ ، توراكس ، مغزواعصاب ، پيونداعضاء وغيره آشنا شده ، مراقبت از بيماران درمراحل مختلف بيهوشي را فرا مي گيرند.
دانش آموختگان اين رشته درمراكز آموزشي ودرماني به منظور كمك به متخصصين بيهوشي درامر بيهوش ساختن ، نگهداري و هوش آوري بيماران ، مراقبت از بيماران بستري درواحد مراقبتهاي پس ازبيهوشي  Anesthesia Care Unit (PACU) ََ Post
يا اتاق ريكاوري ، سرويس كنترل دردحاد Service(APMS) Acute pain Management ودرفوريتهاي پزشكي ( بحراني) تحت نظارت مستقيم پزشكي متخصص بيهوشي ايفاي نقش مي نمايند.

اهداف كلي رشته (Aims  ):
v    تربيت فراگيراني كه تحت نظارت متخصصين بيهوشي بتوانند درامر بيهوش ساختن ، نگهداري وهوش آوري بيماران ، به ويژه دراعمال جراحي تخصصي وفوق تخصصي متخصص بيهوشي را ياري دهند.
v    تربيت فراگيراني كه تحت نظارت متخصصين بيهوشي بتوانند درمراقبت مطلوب ازبيماران بستري درواحد مراقبتهاي پس از بيهوشي (PACU ) مشاركت نمايند.
v     تربيت فراگيراني تحت نظارت متخصصين بيهوشي بتوانند درمراقبت مطلوب ازبيماران سرويس كنترل درد حاد(APMS  ) مشاركت نمايند.
v     تربيت فراگيراني تحت نظارت متخصصين بيهوشي بعنوان عضو موثر درتيم احياء قلبي ريوي ومغزي (CPCR ) مراكز درماني مشاركت نمايند.
v    تربيت فراگيراني كه بتوانند نگهداري مناسب ازدستگاهها، تجهيزات ، وسايل وداروهاي مرتبط با بخش بيهوشي، PACU وسرويس درد حاد را آموخته ودرعمل بكار گيرند.
v     تربيت فراگيراني كه بتوانند نكات ايمني اتاق عمل و بيهوشي را آموخته و در عمل بكارگيرند.

اهداف کلی آموزشی گروه هوشبری:
·          بازنگری دروس متناسب با استانداردها و مطالب روز علمی و نیازهای آموزشی جامعه و فراگیران و ارسال بازخورد به سیستم آموزشی و کشور.
·          توانمندسازی اساتید همگام با پیشرفت علم و پیدایش روشهای نوین بیهوشی و مراقبت از بیمار
·         ایجاد دوره های آموزش مداوم بر اساس نیازسنجی بمنظور تقویت دانش و عملکرد اساتید و نیز پرسنل شاغل
·          تعیین حداقل های یادگیری ضروری برای رشته هوشبری و بازنگری مداوم آنها بر اساس کارنامه عملکرد بالینی
·          اجرای آموزش و ارزشیابی فراگیران بر اساس روشهای نوین و ارزیابی تأثیر این روشها 

اهداف بالینی گروه هوشبری
·          همسو سازی دروس نظری و عملی
·          تقویت انگیزش، اعتماد به نفس و خود اتکایی  در دانشجویان  ( ایجاد عملکرد مستقل و منطبق با استانداردهای عملکردی)
·          آموزش صحیح و دقیق مهارتهای بالینی به دانشجویان توسط اساتید مطابق با کارنامه عملکرد بالینی
·         شناسایی موانع کسب مهارتهای بالینی و تلاش در جهت رفع آنها
·         شناسایی عوامل اثر بخش در کسب مهارتهای بالینی و تقویت آنها ( تعامل دانشجویان و پرسنل امکانات و تجهیزات و ... )
·          برقراری دوره های بازآموزی مداوم و موثر برای اعضاء هیأت علمی
·         داشتن تعامل موثر اعضای هیأت علمی گروه و دانشجویان  با کادر مراکز درمانی در جهت رفع مشکلات بالینی و نیز  مشارکت دادن پرسنل درمانی در امر آموزش بالینی دانشجویان 
-    این گروه علاوه بر کلیه دروس اختصاصی مقطع کارشناسی ناپیوسته ،دروس اتاق عمل و کارآموزی اتاق عمل را به دانشجویان اتاق عمل ارائه می نماید.
 
        نام درس وتعدادواحدهاي درسي : تعدادكل واحدهاي درسي اين دوره 65 واحد بشرح ذيل ميباشد.
·         دروس عمومي                                                                         9 واحد
·         دروس پايه                                                                            18 واحد
·         دروس اختصاصي وكارآموزي                                                     26 واحد
·         كارآموزي درعرصه                                                                  12 واحد
·         مجموع                                                                                65 واحد
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-25 8:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ