محورهای کلی وظایفEDO
    
 
 برنامه ریزی آموزشی
ارتقا آموزش وظيفه اصلي و مهم دفتر توسعه آموزش است و يكي از اقدامات بسيار اساسي و زيربنايي در اين خصوص برنامهريزي درسي و آموزشي است. تدوين برنامه درسي ترمي و روزانه از روشهاي بسيار ارزشمند دستيابي به اين مهم است كه ارزيابي طرح درس ها از نظر محتواي تدريس و تاكيد بر مطالب نو در كلاس همچنين بكارگيري روشهاي تدريس مناسب كه در طرح درس به آنها پرداخته مي شود مي تواند تا حدودي تضمين كننده اين امر باشد. لذا دفتر توسعه آموزش تاكيد جدي بر دريافت و ارزيابي طرح درسهاي ترمي اعضاي محترم هيئت علمي دارد. اقداماتي كه در اين زمينه در دفتر توسعه آموزش صورت مي گيرد به شرح زير مي باشند:
 
1-انجام نياز سنجي اعضاي هيئت علمي و جذب نظرات آنها
2-پيگيري تدوين برنامه هاي درسي در سطح گروه‌هاي آموزشي دانشكده
3-نيازسنجي آموزشي و تجزيه و تحليل مشكلات آموزشي در سطح دانشكده در موارد ارجاع شده توسط معاون آموزشي دانشكده
4-همكاري در انجام مداخلات آموزشي براساس اولويت هاي تعيين شده توسط دانشكده و EDC
5-همكاري در تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي دانشكده در راستاي برنامه استراتژيك آموزشي دانشكده
6-همكاري با گروه هاي آموزشي در زمينه بررسي مشكلات برنامه هاي جاري آموزشي
7-مشاركت در برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجرای شيوه هاي نوين آموزشي
8-مشاوره و هدایت اعضاء هیات علمی در تدوين Course plan و Lesson plan و راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان
9-نظارت بر اجرای Course plan وLesson plan
10-همکاری با EDC در بررسی انطباق برنامه های درسی با سرفصل های وزارتی
11-توسعه روش های نوین آموزش و تدریس در Skill Lab
12-پیگیری تنظیم و تدوین برنامه های پیشنهادی جدید در رابطه با دروس دانشکده با توجه به شرایط و مقتضیات دانشکده
13-برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده و شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزی آموزشي
 
 
ارزشیابی
در راستاي هدف اصلي دفتر توسعه آموزش كه ارتقاء آموزش است، ارزشيابي اركان اصلي آموزش شامل اساتيد و دانشجويان و همچنين برنامه هاي درسي از اقداماتي است كه در اين مركز در كانون توجه مي باشد. در همين جهت اقداماتي براي شكل گيري برنامه مدون و منظم ارزشيابي دروني صورت خواهد گرفت. اقدامات مربوط به هر يك از زمينه هاي ارزشيابي در ذيل شرح داده شده است:
 
1-هدایت، نظارت و انجام ارزشیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی ( از دیدگاه دانشجویان، مسئولین، همکاران ، مدیران گروه و خود سنجي)
2-همكاري در انجام ارزشيابي كيفي آموزش سالانه اعضاء هيات علمي براساس سياست‌هاي دانشکده
3-ارسال نتايج كلي ارزشيابي اعضاء هيات علمي به EDC بر اساس آيتم هاي آموزشي
4-بازخورد نتايج ارزشيابي به اعضا و مقايسه سري زماني عملکرد اعضاي هيأت علمي از نظر ارزشيابي
5-همكاري در انجام ارزشيابي هاي دروني گروه هاي آموزشي با نظارت EDC
6-همکاري با گروه هاي آموزشي جهت تعيين شاخص ها و استانداردهاي آموزشي و آماده سازي آن‌‌ها جهت رتبه بندي و اعتبار سنجي
7-نظارت و تایید امتیازات آموزشی اعضاء هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء
8-ارزشیابی برنامه های آموزشی در حال اجرا
9-همکاری در ارزشیابی آزمون های انجام شده توسط اساتید با همکاری EDC
10-نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی
11مشارکت در بازنگری فرم های ارزشیابی و ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی
12-تهیه بانک اطلاعاتی CV اساتید و به روز نمودن آنها در پایان هر سال تحصیلی
13ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی دانشجویان (نظری و بالینی)
 
 
ارزشيابي اساتيد
ارزشيابي اساتيد به طرق مختلف مشروح در ذيل صورت مي گيرد:
- ارزشيابي دانشجويان از اساتيد بصورت تكميل فرمهاي ارزشيابي اساتيد به روش آنلاين
- ارزشيابي اساتيد توسط مديران گروه ها با تكميل فرم هاي ارزشيابي
- ارزشيابي اساتيد توسط ساير همكاران هيات علمي با تكميل فرم هاي ارزشيابي
- ارائه نتايج ارزشيابي و بازخورد به اعضاي هيئت علمي بصورت محرمانه
- ارسال نتايج ارزشيابي جهت ترفيع سالانه اعضاي هيئت علمي
 
 
ارزشيابي دانشجو
- همكاري دفتر توسعه آموزش با كميته آزمون
- تعيين ضريب دشواري و تميز سوالات آزمون ها در هر نيمسال
- ارائه بازخورد به اعضاي هيئت علمي درخصوص تحليل آزمون هاي مربوطه ايشان بطور محرمانه
 
ارزشيابي برنامه هاي درسي
- مستند سازي برنامه هاي درسي
- همكاري با دفتر مطالعات و توسعه آموزش در خصوص ارزشيابي برنامه هاي درسي
 
ارزشيابي دروني
- تدوين برنامه بلند مدت ارزشيابي دروني دانشكده و نظارت بر حسن اجراي آن در راستاي دستيابي به اهداف
- تعيين مجريان ارزشيابي دروني و ارائه آموزش و مشاوره به ايشان
- نظارت و بررسي و حصول اطمينان از اعتبار گزارش هاي ارزشيابي دروني جهت ارائه به دانشکده
 
پژوهش در آموزش
1-شناسايي و تشويق اعضاي هيات علمي علاقه مند، جهت انجام طرح هاي پژوهشي در زمينه مسائل آموزشي
2-پيگيري روند تصويب طرح هاي پژوهش در آموزش اعضاء هيات علمي و ارائه بازخورد به ايشان
3-همكاري با EDC در اجراي پروژه هاي مشترك دانشگاهي
4-تهیه فهرست اولویت های پژوهش در آموزش
5-پیگیری و همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط با پژوهش در آموزش
6-تهیه بانک اطلاعاتی در زمینه پژوهش های صورت گرفته
7-همكاري در شركت اعضا در جشنواره آموزش شهيد مطهري
 
توانمندسازی و آموزش مداوم اساتید
در راستاي رشد و بالندگي و ارتقاء توانمندي هاي اساتيد، مركز توسعه آموزش به صورت دوره اي با نظرخواهي از اساتيد ليستي از كارگاههاي آموزشي مورد نياز اساتيد تهيه نموده و با برنامهريزي زماني و امكاناتي كارگاه هاي مورد نياز طي همان ترم برگزار مي گردد. شايان ذكر است در صورت امكان و وجود دوره هاي كوتاه مدت در زمينه تازه هاي آموزشي، با هماهنگي EDO امكان مشاركت اعضاء در دوره هاي موجود فراهم خواهد شد. همچنين در همين راستا دوره هاي آموزشي انجمن هاي تخصصي پرستاري نظير سازمان نظام پرستاري، انجمن علمي پرستاران، انجمن علمي قلب پرستاري و ... به اطلاع اساتيد رسانيده خواهد شد تا ايشان در جهت تامين نيازهاي خود در دوره ها شركت نمايند.
 
1-نيازسنجي آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشکده در راستاي توانمند سازی آموزشی
2-همکاری با EDC در طراحی و برگزاری جلسات، کارگاه ها و برنامه های کوتاه مدت آموزشی براي اعضاء هیأت علمی
3-برگزاری سایر دوره های آموزشی مورد نیاز اساتید
4-همکاری با EDC جهت تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه آموزش پزشکی
5-پيگيري تكميل فرمهاي عملكرد گروهها در قالب فرمهاي مدون و يكسان و ارائه بازخورد به گروههاي آموزشي مربوطه و EDC
6-مشاركت در تدوين دستورالعمل معادل سازي فعاليت هاي اعضاي هيأت علمي

 
      سایر وظایف:
1-ارتباط منظم با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده
2-تشكيل پرونده آموزشي براي گروه هاي آموزشي دانشكده؛ ثبت و نگهداري سوابق آموزشي گروه ها نظير فعاليت هاي تدوين برنامه هاي درسي، فعاليت هاي توليد رسانه هاي آموزشي، فعاليت هاي ارزشيابي برنامه، روش هاي آموزشي گروه و تحليل آزمون هاي گروه.
3-شناسايي افراد علاقه مند در هر گروه آموزشي و انتخاب يك نفر به عنوان رابط گروه با EDO
4-پايش برنامه‌هاي عملياتي دانشكده با همكاري گروه هاي آموزشي و ارائه گزارش به EDC و رياست دانشكده
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-7 9:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ