جشنواره های آموزشیEDO
    
            جشنواره هاي آموزشي                                                                                                                                 
جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي                                                                                               
- برگزاري كارگاه درخصوص تشريح جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي و اصول جشنواره                      
- ارائه راهنما و فرم هاي جشنواره به اعضاي هيئت علمي                                                                      
- ارسال فرم هاي تكميلي توسط اعضاي هيئت علمي دانشكده به دبيرخانه جشنواره                               
جشنواره آموزشي شهيد مطهري                                                                                                      
- برگزاري كارگاه درخصوص تشريح جشنواره آموزشي شهيد مطهري و اصول نگارش فرايندهاي جشنواره    
 - ارائه راهنما و فرم هاي جشنواره به اعضاي هيئت علمي جهت نگارش فرايندها                                         
- ارسال فرايندهاي منتخب دانشكده به دانشگاه                                                                                    
جشنواره ابن سينا                                                                                                                           
- برگزاري كارگاه درخصوص تشريح جشنواره ابن سينا و اصول جشنواره                                                  
- ارائه راهنما و فرم هاي جشنواره به اعضاي هيئت علمي                                                                    
- ارسال فرم هاي تكميلي توسط اعضاي هيئت علمي دانشكده به دبيرخانه جشنواره                              
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-7 9:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ