EDOدفتر توسعه آموزش
    
برنامه استراتژیک دفترتوسعه

ماموریت
دفتر توسعه دانشکده پرستاري و مامایی ارتقاي کمی وکیفی فرآیند آموزش می باشد. دفتر توسعه آموزش با همکاري اعضاء هیات علمی دانشکده و کارشناسان و با استفاده از یافته هاي پژوهش هاي آموزشی درباره چگونگی بهبود کیفیت آموزشی و به کار بردن برنامه ریزي درنظام آموزشی، به بازاندیشی، بازسازي وبازآفرینی این نظام می پردازد لذا براي نیل به این اهداف فعالیتهاي خود راعمدتا درمحورهاي زیرمتمرکزنمودهاست:

1-
 رشدوارتقاي توانمندي اعضاي دفترتوسعه
2- رشدو ارتقاي توانمنديهاي اعضاي هیات علمی
3- بهبود فرایندارزشیابی فعالیتهاي آموزشی اساتیدو اعضاي هیات علمی
4- ارتقاکمیت وکیفیت طرحهاي پژوهش در آموزش
5- ارتقاکمیت وکیفیت فرایندهاي آموزشی درگروههاي آموزشی
6- برنامه راهبردي گروههاي آموزشی
 
رشدوارتقاي توانمندي اعضاي دفترتوسعه

1- اقدام
درجهت اخذیک پست کارشناسی
2- تدوین شرح وظایف براي اعضاي دفتر توسعه
3- توانمندسازي اعضاي دفتر توسعه دفترتوسعه در زمینه تدوین برنامه هاي درسی واهداف آموزشی،متدهاي نوین آموزشی،ارزشیابی درونی،تحلیل نتایج ارزشیابی،فرایندهايآموزشی
4- معرفی اعضاي دفترتوسعه براي شرکت درکارگاههاي مهارتهاي دانشکده ای مرکزمطالعات پزشکی
5- برگزاري ژورنال کلاب براي اعضاي دفاترتوسعه
 
رشدوارتقاي توانمنديهاي اعضاي هیات علمی

1- نیازسنجی
2- برگزاري کارگاههابراي اعضاي هیات علمی براساس نیازسنجی
3- برگزاري ژورنال کلاب براي گروههاي آموزشی درزمینه روشهاي نوین آموزشی وارزشیابی
4- تدوین پمفلتهاي آموزشی توسط دفترتوسعه درزمینه روشهاي نوین آموزشی و ارزشیابی
 
بهبود فرایندارزشیابی فعالیتهاي آموزشی اساتیدو اعضاي هیات علمی

1-
تدوین برنامه زمانی براي ارزشیابی مدون اساتید
2- ارزشیابی سالانه اعضاي هیات علمی توسط مدیران،همکاران ومسئوولین دانشکده
3- نظارت برارزشیابی اعضاي هیات علمی توسط دانشجویان درهر ترم تحصیلی
4- ارائه فیدبک 0به اساتیدبعدازپایان هرترم
5- ارائه فیدبک به مدیرانگروههاومدیران ارشدبعدازپایان هرترم
6- تحلیل مستمرفرایندارزشیابی 
 
ارتقاکمیت وکیفیت طرحهاي پژوهش در آموزش

1- تشکیل کمیته دانشپژوهی در دانشکده
2- تدوین فلوچارت نحوه ارسال طرحهاي دانشپژوهی به مرکز مطالعات
3- تشکیل کارگاه آموزشی درزمینه پژوهش در آموزش
4- انجام مشاوره براي اعضاي هیات علمی توسط اعضاي کمیته دانشپژوهی
5- راستی آزمایی طرحهاي دانشپژوهی در دفترتوسعه
6- تدوین اولویتهاي تحقیقاتی در زمینه پژوهش درآموزش
7- تهیه وارسال فرایندآموزشی توسط دفترتوسعه به جشنواره شهیدمطهري
8- چاپ مقالهآموزشی توسط اعضاي دفترتوسعه درمجلات آموزش پزشکی
 
ارتقاکمیتوکیفیتفرایندهايآموزشیدرگروههايآموزشی

1- تدوین
چک لیست براي فعالیتهاي آموزشی(کلاس درس،آموزش درون بخشی،ژورنال کلاب)
2- ارزیابی فرایندهاي آموزشی گروهها در دفترتوسعه
3- ارائه فیدبک درمورد کمیت وکیفیت فرایندهاي آموزشی به گروهها
4- ارائه مشاوره در زمینه فرایندهاي آموزشی باحضور درجلسات گروهها
5- تحلیل آزمونها وارائه فیدبک به گروهها
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-8 9:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ