EDOدفتر توسعه آموزش
    
دستورالعمل اجرایی مصوبه پانزدهمین جلسه شورای کشوری توسعه آموزش پزشکی در خصوص نحوه ارتباطات EDO در دانشگاه، دانشکده و بیمارستان های آموزشی
 
 
به منظور ارتقای کیفی آموزش و ایجاد محیط پویاتر در دانشگاه ها و اجرای مصوبه پانزدهمین شورای کشوری توسعه آموزش، ضروری است که اقدامات زیر در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام گیرد.
 
1- واحد مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تحت نظر روسای دانشکده ها در کلیه دانشکده ها به منظور پیشبرد اهداف توسعه ای آموزش پزشکی ایجاد گردد. مگر اینکه عدم ضرورت آن به تصویب شورای توسعه آموزش پزشکی آن دانشگاه برسد .
2- انجام وظایف عمده مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگا ه یعنی هدایت و حمایت علمی – فنی برنامه ریزی آموزشی، آموزش اعضای هیات علمی در زمینه های روش های تدریس و ارزیابی و تحقیق در آموزش، آموزش مداوم ، تبیین روش های نوین و موثر آموزشی و توسعه آموزش پزشکی در دانشکده ها و مراکز آموزشی- درمانی مورد تاکید است.
3- شورای توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ایجاد و حداقل هر سه ماه یکبار به ریاست رئیس دانشگاه و یا نائب رئیس ایشان (معاون آموزشی) و با شرکت رئیس و معاونین دانشکده ها، مسئولین واحدهای مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده ها، معاونین آموزشی بیمارستان های آموزشی و مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگا ه (EDC) و دبیران آموزش مداوم برای هماهنگی های لازم بین واحد های موظف در توسعه آموزش پزشکی تشکیل جلسه می دهد.
4- مصوبات شورا بعد از تصویب (تایید نصف به علاوه یک کل اعضای واجد شرایط رای) توسط رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط ابلاغ خواهد شد.
5- مسئولیت پیگیری مصوبات شورا با مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه بوده و لازم است هر سه ماه گزارش مصوبات و نحوه پیشرفت آنها را کتبا به اطلاع معاون آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع برساند و رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت متبوع موظف است پس خوراند لازم را مرتب به آنها ارسال نماید.
6- مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به عنوان بازوی کارشناسی و مشاور فنی معاونت آموزشی دانشگاه، سیاست های کلان آموزشی را تدوین و آن را از طریق معاون آموزشی به شورای آموزشی ارئه می نماید.
7- واحدهای مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده ها زیر نظر ریاست دانشکده بوده و با مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و معاونین آموزشی بیمارستان های آموزشی ارتباط عملکردی (فرآیندی) خواهند داشت و از حمایت های علمی – فنی آنها برخوردار خواهند بود.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-8 8:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ