ارتباط با اساتید
    
نام و نام خانوادگی
سمت
پست الکترونیک
محمد رضا فروتنی
کارشناس ارشد میکروبیولوژی
سرپرست دانشکده و معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی
زهره فرامرزیان
کارشناس ارشد پرستاری کودکان
معاون آموزشی و عضو هیئت علمی
محمد رفیع بذرافشان
دکتری آموزش پرستاری
عضو هیئت علمی
فریده یزدان پناه
کارشناس ارشد جنین شناسی(سلولی تکوینی)
مدیر امور آموزشی و عضو هیئت علمیfarideh.yazdanpanah@gmail.com
کاظم اکبری
کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه
مربی
علی محمد پروینیان نسب

کارشناس ارشد پرستاری کودکان

دانشجوی دکتری آموزش پرستاری
عضو هیئت علمی
سید حنان کشفی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
عضو هیئت علمی
ملیحه پور کیانی

کارشاس ارشد پرستاری( داخلی -جراحی)

عضو هیئت علمی
نرجس آبشرشری
کارشناس ارشد پرستاری (داخلی-جراحی)
عضو هیئت علمی
فاطمه سوخک

کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
عضو هیئت علمی
زهرا سیفی

کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
عضو هیئت علمی
سمیه عظیمی

کارشناس ارشد آموزش بهداشت
عضو هیئت علمی
فائزه سوخک

کارشناس ساخت پروتزهای دندانی
مربی
Faezehsookhak@larums.ac.ir 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-8 16:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ