نحوه تعاملEDOباEDC
    
 
نحوه تعامل دفاتر توسعه آموزش (EDO) با مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC )
1- كليه فعاليت هاي دفاتر توسعه زير نظر رياست دانشكده ها و در راستاي سياستهاي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC ) دانشگاه انجام مي پذيرد.
2- ابلاغ مسئوليت هاي اجرايي اعضاي EDO شامل مسئول EDO ، اعضاي محترم هيأت علمي همكار EDO و كارشناسان EDO توسط رياست دانشكده و بر اساس هماهنگي با مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشکده صادر مي گردد.
3- دفتر توسعه موظف به ارسال گزارش عملكرد به EDC مي باشد.
4- جلسات مشترك EDC با دفتر توسعه آموزش (EDO ) بر حسب ضرورت و نياز تشكيل خواهد گرديد.
5- نظارت و ارزشيابي فعاليت دفتر توسعه در دانشكده با رئيس دانشكده و در سطح دانشکده به عهده مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشکده (EDC ) خواهد بود.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-7 9:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ