EDOدفتر توسعه آموزش
    
معرفی

هر آزمونی به عنوان ابزار سنجش و اندازه گیري می باید داراي روایی و پایایی کافی براي سنجش صفت مورد نظر باشد. آزمون هاي چند گزینه اي رایج ترین انواع آزمون ها در آموزش پزشکی می باشند که از درجه پایایی بالایی برخوردارند. متاسفانه بسیاري از آزمون هاي معلم ساخته و استاندارد نشده با اشکالات متعددي همراه هستند. ارزیابی آزمون مجموعه اي از روش هایی است که از طریق آنها اثربخشی و کارآیی هر یک از سوالات امتحان اندازه گرفته می شود.
شناسایی عوامل موثر در افزایش اثربخشی و کار آمدي هر یک از سوالات امتحان، ما را قادر می سازد تا آزمون هاي استاندارد تر و مناسب تري طراحی کنیم. تحلیل سوالات این امکان را فراهم می سازد تا ویژ گی هاي هر یک از سوالات امتحان بررسی شود و اطمینان
پیدا کرد که سوالات از استاندارد کافی و مناسب براي سنجش ویژگی یا توانایی مورد انتظار برخوردارند.
این واحد قصد دارد با استفاده از ابزارهاي معتبر، نرم افزار هاي ارزیابی سوالات و با بهره گیري از مشارکت و تجارب اعضاي محترم هیئت علمی، آزمون هاي چهار گزینه اي برگزار شده توسط اساتید را بصورت کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با بازخورد دادن نتایج به اساتید در بهبود کیفیت سوالات آزمون ها و نزدیک شدن به آزمون استاندارد موثر باشد.
اهداف
استاندارد کردن آزمون ها از لحاظ شاخص هاي کمی
بهبود اجراي ارزشیابی آموزشی
بهبود شیوه هاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
فرهنگ سازي در ارزشیابی و نظارت
ارتقاء توانایی و عملکرد اساتید در ارزشیابی و سنجش توانائیهاي دانشجویان
ارتقا کیفی ارزیابی هاي آموزشی دانشجویان
 
شرح وظایف

تجزیه و تحلیل کمی سوالات چهار گزینه اي با استفاده از نرم افزار تحلیل آزمون
تجزیه و تحلیل کیفی سئوالات چهار گزینه اي با استفاده از شاخص هاي میلمن با همکاري اعضاي هیئت علمی
ارائه بازخورد به اعضاي هيئت علمي درخصوص تحليل آزمون هاي مربوطه ايشان بطور محرمانه و درخواست از ایشان براي خود ارزشیابی بر اساس شاخص هایی که به آنان ارائه خواهد شد.
استاندارد كردن آزمون ها از لحاظ شاخص هاي كمي
تشخیص میزان پیشرفت هر یک از اساتید در زمینه طراحی آزمون استاندارد
همکاري در برگزاري کارگاه هاي آموزشی و تهیه محتواي پمفلت در زمینه طراحی و ارزیابی آزمون
ارائه مشاوره و پاسخگویی به اساتید در زمینه طراحی و ارزیابی آزمون
همكاري در ارزشيابي آزمون هاي انجام شده توسط اساتيد با همكاري EDC
ارزيابي شرايط فيزيكي برگزاري امتحانات بر اساس دستورالعمل بررسي آزمون ها
بررسي نظرات دانشجويان در رابطه با چگونگي برگزاري امتحانات در پايان هر نيمسال
ارائه اخبار مربوط به فعاليت هاي كميته به روابط عمومي معاونت جهت درج در سايت معاونت آموزشي
برقراري ارتباط مستمر با مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشكده و شركت در جلسات مربوط به ارزيابي آزمون
به روز رساني صفحه وب واحد ارزيابي آزمون
تهيه گزارش عملكرد دوره اي و كامل در برگيرنده تمام وظايف براي ارائه به مراجع ذيربط
همكاري با كميته آزمون EDC
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-8 11:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ