EDOدفتر توسعه آموزش
    
معرفی

سیستم های آموزشی و بلاخص سیستم آموزش عالی که رسالت خطیر تربیت نیروی متخصص آینده را به عهده دارند، نیازمند بهره گیری از شیوه های آموزشی روز و بهبود مداوم فرآیندهای آموزشی می باشند. در میان کلیه عوامل تاثیر گذار در عرصه آموزش، نقش آموزشگر بر کسی پوشیده نیست. بر این اساس به طور مستمر ارزیابی هایی از عملکرد آموزشی اساتید به عمل می آید. در نیم قرن اخیر بررسی عملکرد آموزشی اساتید براساس تدوین و تکمیل فرم های ارزشیابی بوده که هر یک از انواع آن، استاد را از دیدگاه متفاوتی مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج حاصله از این فرم ها اگر چه از پایایی مناسبی برخوردار می باشد ولی غالبا در پایان یک دوره کاری به عمل آمده و بیش از آن که در بهبود روش های آموزشی موثر باشد جهت آگاه ساختن مدیران از وضعیت عملکرد عضو هیات علمی و در جهت اتخاذ تصمیم پیرامون تبدیل وضعیت کاری و یا ارتقاء شغلی کاربرد دارد. از این رو لازم است که پیش از ارزیابی عملکرد استاد، به صورت غیر رسمی وی را از نقاط ضعف و قوت موجود در عملکردش آگاه ساخت تا وی بتواند با اصلاح نقاط ضعف و قوت بخشیدن به نقاط مثبت، شیوه تدریس و عملکرد کلی خود را به نحوی تغییر داده که به بهبود و ارتقاء فرآیند آموزش، ایجاد رضایت بیشتر و دستیابی به نتایج بهتر در ارزیابی عملکرد منجر گردد.
در حال حاضر ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان در هر نيم سال تحصيلي از كليه ي دروس تئوري و عملي و سالي يكبار توسط مدير گروه و همكاران انجام شده و ميانگين نمرات كمي و كيفي به ايشان بازخورد داده مي شود.
 
شرح وظایف

تهيه فرم جامع و كامل براي ارزشيابي استاد و دانشجو و تعيين روايي و پايايي اين پرسشنامه  انجام ارزشيابي ، ارزشيابي دانشجو از استاد( دروس تئوري و عملي)، همكار از همكار، ارزشيابي مدير گروه از استاد ، معاون آموزشي از همكار و ارائه بازخورد.نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون) توسعه روش هاي نوين سنجش و ارزشيابي و ارائه مشاوره به اساتيد و گروه هاي آموزشي در اين مورد و برگزاري كارگاه هاي مرتبط (OSCE، DOPS، Minicex و ارزشيابي 360 درجه)مشارکت در بازنگری فرم های ارزشیابی و ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی
سنجش ساليانه عملكرد اساتيد در حيطه هاي مختلف بر اساس چارچوب شرح وظايف و آيين نامه هاي مربوط و تهيه كارنامه.
انجام اقدامات لازم براساس درخواست معاونت آموزشي دانشكده براي معرفي اساتيد و پژوهشگران نمونه( شامل جمع آوري و اخذ اطلاعات و مدارك مقتضي از منابع مربوط، بررسي، تعيين امتيازات و تهيه گزارش مطابق آيين نامه و مقررات).مشاركت در اجراي طرح هاي پژوهشي در زمينه ارزشيابي در آموزش پزشكي
مشاركت در تهيه، تدوين و نشر مواد آموزشي در زمينه ارزشيابي اساتيد.مشاركت در بررسي سوابق و مدارك اساتيد متقاضي تغيير وضعيت استخدامي، كسب پايه شغلي يا ارتقاء مرتبه علمي براساس درخواست معاونت آموزشي دانشكده. تدوين برنامه عملياتي بر اساس شرح وظايف
      به روز رساني صفحه وب واحد ارزشيابي اساتيد
      ارائه اخبار مربوط به فعاليت هاي كميته به روابط عمومي معاونت جهت درج در سايت معاونت آموزشي تهيه گزارش عملكرد دوره اي و كامل در برگيرنده تمام وظايف براي ارائه به مراجع ذيربط
     همكاري با كميته ارزشيابي اساتيد EDC
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-8 16:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ