اهداف آتی
    


1- تعدیل برخی واحدهای بالینی ( کارآموزی – کارآموزی درعرصه (برحسب نیازوموقعیت دانشجویان دانشکده ازطریق تشکیل کمیته های آموزشی وهمفکری اساتیدودانشجویان دردانشکده

2- تکمیل طراحی ساختاربالینی

3- طراحی وبرنامه ریزی کارگاههای آموزشی برای دانشجویان برحسب اهداف ونیازدی آموزشی درلاروشیرازوارزشیابی کارگاههای مذکور

4- طراحی Work shop plan  ونحوه ارزشیابی کارگاهها

5- پیشنهادوتدارک نشرمنابع وموادآموزشی اساتیدازطریق ارائه دفترچه وپمفلتهای آموزشی

6- تقسیم وظایف درحیطه های آموزشی زیرمجموعه EDO ازجمله:
 •    مسئول برگزاری وهماهنگی ژورنال کلاب اساتید(فریدون جهانگیر مربی هیئت علمی )
 • مسئول برگزاری وهماهنگی کارگاههای آموزشی دانشجویان درشیراز(نرجس آب شرشری مربی هیئت علمی )
 •    مسئول هماهنگی وسامان دهی (Surgical technology lab)(کاظم اکبری مربی )

 • Logb ook
 • سامان دهی دفترEDO وهسته استعداددرخشان، تهیه بورداختصاصی واطلاع رسانی به موقع به دانشجویان دانشکده وعضوهسته توسط کارشناس مربوطه
 • تهیه شرح وظایف کارشناس EDO وهسته استعداددرخشان (زهراکشتکاران مربی هیئت علمی )


     7- اطلاع رسانی آئین نامه ها، دستورالعملها ، کداخلاق پرستاری ، سایتهای مرتبط با رشته پرستاری واتاق عمل ازطریق درج برروی سایت دانشکده واعلام دربورد


     8- نیازسنجی آموزشی اساتید درسه سطح Must، Should  ، Nice درحیطه عملی ومهارتهای بالینی


     9- طراحی وبرنامه ریزی ژورنال کلاب ماهانه دانشجویان پرستاری لاردرشیراز


     10-  پیشنهاد طرح مجازی سازی برخی دروس تئوری باتوجه به نیاز دانشجویان، کمبود اساتید ودرراستای تحقق روشهای نوین آموزشی وگسترش فناوری اطلاعات دردانشکده


     11-   تهیه شرح وظایف هماهنگ کنندگان مهارتهای بالینی


     12-   تهیه مقررات کارآموزیها واعلام به کلیه اساتیدومربیان حق التدریس ودرج برروی سایت دانشکده


     13-    پیگیری ، طراحی واجرای طرح جامعه نگر-Log book  


     14-   طراحی راهنمای مطالعاتی دروس دانشجویان پرستاری و اتاق عمل توسط اساتید مربوطه


     15-   تشکیل کمیته های زیرمجموعه EDO شامل :
 • کمیته آموزش درپژوهش
 • کمیته آموزش مهارتهای بالینی
 • کمیته ارزشیابی آموزشی
 • کمیته برنامه ریزی درسی
 • کمیته آموزشی اساتید      16-   به روز نمودن CV  اساتید در سایت دانشکده


     17-   تهیه بانک اطلاعاتی ازفعالیتهای پژوهشی اساتید ودانشجویان دانشکده


     18-   ارائه وصدورگواهی برای دانشجویان واساتیدبرگزارکننده ژورنال کلاب ها وکارگاهها


     19-   ابلاغ شرح وظایف وفعالیتهای آموزشی اساتید بطورمکتوب و طراحی فرم مربوطه


     20-  پایش وارزشیابی عملکرداعضاء هیئت علمی وغیرهیئت علمی با استفاده ازمستندات مربوطه وارائه بازخورد به اساتیدومسئولین دانشگاه


     21-  جمع آوری ، پردازش وتنظیم مستندات مرتبط با فعالیتهای آموزشی اساتید و ارائه به مدیران ذیربط درجهت کمک به اتخاذتصمیمات مقتضی ( تبدیل وضعیت ، ترفیع ارتقاء ، معرفی استادوپژوهشگرنمونه ، پذیرش نیروی جدیدو...)


     22-   سنجش  عملکرد سالیانه اساتیددرحیطه های مختلف ( آموزشی ،پژوهشی، اجرایی و...)


     23-   اجرای مدون آنالیزآزمون ها وتجزیه وتحلیل ارزشیابی اساتید وارائه بازخوردبه اساتیدمربوطه (مسئول اجرای آنالیزآزمونها وتجزیه وتحلیل ارزشیابی اساتید(محمود عبدالله زاده        کارشناس   مربوطه )


     24-    اجرای برنامه آموزشی مبحث اریتمی به روش تلفیقی   Blended Learning) توسط فاطمه  معافیان  (مربی ) برای دانشجویان پرستاری ورودی 87     25-     تغییرآزمایشگاههای فن پرستاری واتاق عمل به مراکزمهارتهای بالینی پرستاری واتاق عمل


     26-     هماهنگی بازآموزی استاد اکبری درزمینه اتاق عمل ومرکزمهارتهای بالینی دانشجویان اتاق عمل توسط معاونت محترم آموزشی دانشکده استادفروتنی


     27-   برگزاری کارگاههای CPCR  )باکمک مرکزمهارتهای بالینی دانشگاه( ،  کارگاه  Ventilator ( با همکاری مرکز گازهای خونی و ونتیلاتور بیمارستان نمازی) ، Blood Transfusion      Blood ( با همکاری معاونت درمان دانشگاه و سازمان انتقال خون استان ) برای دانشجویان سال چهارم پرستاری درشیراز – ارزشیابی کارگاهها ، ارائه گواهی


    28-  برگزاری کارگاه SPSS در لار با تاکید بر شرکت دانشجویان عضو هسته استعداد درخشان دانشکده
 
 
زهرا کشتکاران عضو هیئت علمی تابستان 1390
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-7 9:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ