بنام خدا


نام و نام خانوادگی:یاسر اکبری،;لیسانس حسابداری 
سمت: امین اموال
پست الکترونیکی: larestan_nurs@sums.ac.ir
شرح وظایف 

   خلاصه شرح شغل:
جمعداراموال تحت نظارت مقام مافوق صورت اموال واحدهای مختلف راتنظیم و صورت اجناس راباموجودی به طور سالیانه تطبیق می نماید. تغییرات ونقل وانتقالات اموال رادفاترمربوطه منعکس واموال برکنارشده رامطابق صورتهای مربوطه ازردیف اموال موجوددردفاترخارج می نماید.
·         شرح وظایف ومسئولیتها:
·         مطالعه دستورالعملهای مربوط به نگاهداری صورت اموال وتجهیزات.
·         تحویل گرفتن اسناداقلام فنی وغیرفنی سفارش شده که ازداخل ویا ازخارج کشورخریداری میشود.
·         درج اقلام تازه رسیده درصورت موجودی اموال بامشخصات کامل.
·         کنترل اموال باموجودی آن ومشخص نمودن کمبودها ونواقص .
·         کنترل نقل وانتقال اموال درواحدها وبخشها وثبت تغییرات دردفاترمربوطه.
·         کنترل برکناری اموال وتنظیم صورت اموال برکنارشده وثبت تغییرات دردفاترمربوط .
·         تماس بابخشهای مختلف واحددرخصوص کارهای اموالی.
·         انجام هرنوع کاردیگری که به شغل مربوط باشد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-27 11:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ