بایگانی
    


نام و نام خانوادگی:فرزانه جعفری نژادان                                                             
سمت:متصدی امور دفتری


خلاصه شرح شغل     :
متصدي اموردفتري تحت نظارت مقام مافوق عهده دارانجام اموردفتري ميباشدومستلزم آگاهي ازتعدادمعدودي دستورالعمل وروش ميباشد، دريافت وصدوربايگاني نامه ها رابعهده دارد، مشخصات واطلاعات فرمها وكارتهاراتكميل مينمايد، بعضي ازپيش نويسهاي نامه ها راتهيه مينمايد.

نمونه شرح وظايف ومسئوليتها :
تهيه پيش نويس نامه هاي صادره
ثبت خلاصه مشخصات وجريان نامه هاي وارده وصادره دردفترانديكاتور.
دريافت نامه ها وپرونده هاي رسيده وارجاع آنها به متصديان مربوط .
تهيه وتنظيم آمارهاي مربوط به فعاليتهاي مختلف
تفكيك وتوزيع نامه ها براي ارجاع به اقدام كننده.
نگهداري اطلاعات مختلف درموردبعضي ازفعاليتهاي انجام شده طبق دستورمقامات مافوق .
تماس باارباب رجوع وراهنمايي آنها درموردكارهاي دفتري.
تهيه وتوزيع ملزومات اداري .
پركردن فرمها وكارتهاي پرسنلي .
انجام كارهاي محاسباتي درحدودوظايف محوله
انجام هرنوع كارديگري كه به شغل مربوط باشد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-1-23 17:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ