فرایند مستند معاونت دانشجویی-فرهنگی
    
فرمها و فرایندهای امور دانشجوییفرمها:
1
فرآیند ثبت نام


تعهد نامه مخصوص بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق رفاه
برگ در خواست وام خرید کالا
برگ در خواست وام ضروری ودیعه مسکن

2
برگ در خواست وام شهریه دانشجویان 92
اصول و مقررات بهداشتی
فرم بابت اجاره بهاء خوابگاه


موارد آیین نامه انضباطی و مقررات خوابگاه های دانشجویی
3فرم اجاره بهاءفرم تحویل کالافرم تسویه حساب فرم تقاضای کاردانشجویی
4فرم در خواست انجام کارجهت واحد تأسیسات دانشکده
فرم محارم مخصوص خواهران

فرم نظر سنجی اردوی فرهنگی
فرم صدور، تمدید و تعویض دفترچه
5فرم صدور، تمدید و تعویض دفترچه
فرم متقاضی وام تحصیلی
معرفی به خوابگاه روز شمار
6
فعالیت های تشکل و کانونهای دانشجویی

تعهدنامه خوابگاه


تحویل و تخلیه اتاق

 

                                                                                                                                                                               
فرایندها: 
صدور دفترچه بیمهدرج آگهی در سایت دانشکدهثبت نام خوابگاه دانشجوییدرخواست سرویس دانشجویی
درخواست تشکیل پرونده دانشجوی جدیدالورودتسویه حساب دانشجووام کمک هزینه تحصیلی وام ضروری 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-2 11:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ