روساي قبلي دانشكده
    منيره علي قنبري                                         aliqanbari.jpg]

مدت رياست : 2 سال از 16/9/66 الي 25/6/68

درجه تحصيلي : كارشناس ارشد آموزش پرستاري بهداشت جامعه

پست الكترونيكي :

دكتر علي اكبر اعتمادي                              d.r_etemadi.jpg]

مدت رياست : سه سال از 19/6/1371 الي 25/08/1374

درجه تحصيلي : دكتراي تخصصي بيماريهاي داخلي

پست الكترونيكي :

************************

دكتر هوشنگ جعفرپور                           d.r_jafarpoor.jpg]

مدت رياست : 25/08/1374  الي 20/10/1384

درجه تحصيلي : دكتراي داروسازي

پست الكترونيكي :

***********************

                                                         vizeshfar.jpg]

فاطمه ويزشفر   

مدت رياست : چهارسال از 20/10/1384  الی  31/6/1388

درجه تحصيلي : كارشناس ارشد پرستاري بهداشت     

پست الكترونيكي :  vizeshfarf@sums.ac.ir             

*********************

                             
                                                     sokhandani.jpg]  
منصور سخندانی

مدت ریاست: دو سال  از 1/07/1388  الی 29/12/89

درجه تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش پرستاری

پست الکترونیکی:
sokhandany@sums.ac.ir  

*********************

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

سعید حمیدی زاده       
                               

مدت ریاست : 2 سال از 1389/12/25 الی 1391/11/20

درجه تحصیلی : فوق لیسانس پرستاری

پست الکترونیکی :

*********************
 

                                                          forootani.jpg                                                                                                                                                                                                                                                          

  محمد رضا فروتنی

مدت ریاست :4 سال از 1391/11/21 الی 1395/12/03

درجه تحصیلی : کارشناسی ارشد میکروب شناسی (گرایش انگل شناسی پزشکی)  
                        
پست الکترونیکی : larres@sums.ac.ir                    
                             
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-16 13:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ